Warsztaty projektowania permakultury 2021 Ogród na Podlesiu – siedziba szkoły

Warsz­ta­ty w sezo­nie 2021 zosta­ły odwołane.
——————————————

Tygo­dnio­we warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go; holi­stycz­ne, prak­tycz­no-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i Głę­bo­kiej Ekologii…

Czte­ry dni teo­rii połą­czo­nej z prak­ty­ką, dwa dni reali­za­cji i jeden dzień świę­to­wa­nia. Zapra­sza­my pod namio­ty do Ogro­du na Podlesiu.

WARSZTATY PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO
 W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ OBEJMUJĄ:

  PROJEKTOWANIE EKOSYSTEMU GOSPODARSTWA

  Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go (per­ma­cul­tu­re design) w tym zasa­dy reten­cji i gospo­da­ro­wa­nia wodą, zasa­dy stref i sek­to­rów, wzor­ce w przy­ro­dzie i w pro­jek­tach, oraz efekt kra­wę­dzi, czy­li wszyst­kie pod­sta­wo­we infor­ma­cje jakie potrzeb­ne są do pod­ję­cia pró­by zapro­jek­to­wa­nia wła­sne­go ogro­du: na co zwra­cać uwa­gę na star­cie, jak postę­po­wać w trak­cie i cze­go ocze­ki­wać po dobrze dzia­ła­ją­cym ekosystemie.
  Krót­kie wykła­dy z prezentacjami

  PROJEKTOWANIE ZIELENIUPRAW

  Zasa­dy per­ma­kul­tu­ro­wych upraw i nasa­dzeń: upra­wa jako eko­sys­tem: bio­róż­no­rod­ność i wza­jem­ność w cza­sie i prze­strze­ni. Natu­ral­ne zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne i ochron­ne roślin. Wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni i pozy­cjo­no­wa­nie upraw sta­łych i jed­no­rocz­nych. Chwa­sty, kwia­ty, owa­dy wśród warzyw. Typy, two­rze­nie i funk­cje grzą­dek per­ma­kul­tu­ro­wych, ściół­ko­wa­nie i zasa­dy kom­po­sto­wa­nia. Tro­ska o gle­bę oraz spo­so­by jej natu­ral­ne­go użyź­nia­nia. Gil­die, poli­kul­tu­ry i ogro­dy leśne.
  Krót­kie wykła­dy z prezentacjami

  PROJEKTOWANIE SPOŁECZNOŚCI

  Pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. „gru­py wspar­cia gospo­dar­stwa” meto­dą Dra­gon Dre­aming (Ben) oraz stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej dla gospo­darstw, wsi i miast: po co upra­wiać swo­ją żyw­ność w XXI wie­ku; inno­wa­cyj­ne wyko­rzy­sta­nie per­ma­kul­tu­ry w alter­na­tyw­nych sys­te­mach żyw­no­ści w XXI wie­ku (koope­ra­ty­wy, RWS‑y, ogrod­nic­two miej­skie); współ­pra­ca i wspól­no­ta na wsi w Pol­sce – kon­tekst budo­wa­nia swo­je­go gospo­dar­stwa; agro­eko­lo­gia – jak zaini­cjo­wać wymia­ny wie­dzy z prak­tyk rolniczych.
  Krót­kie wykła­dy z prezentacjami

Pod­czas warsz­ta­tów zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie w nawią­za­niu do teo­rii będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy i nastro­ju grupy.. 🍀
 W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ PROPONUJEMY:

  PRAKTYKA PROJEKTOWANIA

  • Mapo­wa­nie tere­nu i ryso­wa­nie pro­jek­tu – cała sztu­ka i sed­no warsz­ta­tów :) nauczy­my się naj­prost­sze­go spo­so­bu odwzo­ro­wa­nia inte­re­su­ją­ce­go nas tere­nu na mapie. A potem wspól­nie popra­cu­je­my pro­jek­tu­jąc teren. Pra­ca w gru­pach z uży­ciem kre­dek, fla­ma­strów i wyobraźni :)
  Warsz­ta­ty praktyczne

  • Wspól­ne marze­nie o gospo­dar­stwie to część prak­tycz­na Dra­gon Dre­aming zazwy­czaj przy ogni­sku w sobo­tę wie­czo­rem; jest to pierw­sza część pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia tą meto­dą, tzw. wspól­ne śnienie/marzenie, czy­li uwal­nia­nie marzeń na temat per­ma­kul­tu­ro­we­go gospo­dar­stwa, domu czy sie­dli­ska.. w myśl zasa­dy: marze­nia, któ­re nie zosta­ją wypo­wie­dzia­ne nigdy się nie ziszczą..
  Warsz­ta­ty integracyjne

  PRAKTYKA RETENCJI

  • Mie­rze­nie kon­tu­ru tere­nu z uży­ciem cyr­kla i niwe­la­to­ra.. Na warsz­ta­tach nauczy­my się jak zapro­jek­to­wać a potem wymie­rzyć opty­mal­ny sys­tem reten­cji (prze­chwy­ty­wa­nia wody). Pozna­my naj­prost­sze narzę­dzia: cyr­kiel (czy­li ram­kę A) do mie­rze­nia pozio­mów tere­nu, dowie­my się jak go skon­stru­ować, zoba­czy­my też jak współ­pra­co­wać cyr­klem z pro­fe­sjo­nal­nym niwe­la­to­rem optycz­nym (Ben).
  Warsz­ta­ty praktyczne

  • Zaba­wa w minia­tur­kę obie­gu wody jeże­li pozwo­lą warun­ki i będzie czas, zaba­wi­my się też w wywo­ły­wa­nie Tęczo­we­go Węża :) (o tym szcze­gó­le wię­cej.. nie­spo­dzian­ka) (Ben)
  Wspól­na zaba­wa (opcjo­nal­nie)
  PRAKTYKA UPRAWY

  • Pie­lę­gna­cja upraw i nasa­dzeń na tere­nie ogro­du… Nie­in­wa­zyj­ne meto­dy uprawy.
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne (opcjo­nal­nie)
  Kul­ki nasien­ne z gli­ny i roślin okry­wo­wych motyl­ko­wych.. Nie­in­wa­zyj­ne meto­dy uprawy.
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne (opcjo­nal­nie)
  Lek­cje kosze­nia kosą tra­dy­cyj­ną i wszyst­ko co powin­ni­ście wie­dzieć o kosie.. Nie­in­wa­zyj­ne meto­dy uprawy.
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne (opcjo­nal­nie)

Jako pod­su­mo­wa­nie i wzmoc­nie­nie naszej prak­ty­ki i na pamiąt­kę warsz­ta­tów na tere­nie ogro­du zre­ali­zu­je­my coś trwa­łe­go na przy­kład spi­ra­lę zio­ło­wą – pięk­na sym­bo­li­ka i jak rów­nież per­ma­kul­tu­ro­wa wie­lo­funk­cyj­ność, albo oczko wod­ne albo wermi­kom­po­stow­nik..
 W naszym ogro­dzie, któ­ry dopie­ro powsta­je, jest wie­le do zro­bie­nia. Na pew­no znaj­dzie się coś cie­ka­we­go do wspól­nej realizacji.. 🍀

HARMONOGRAM ZAJĘĆ [ELASTYCZNY]

Poniż­szy har­mo­no­gram jest poglą­do­wą pro­po­zy­cją, będą w nim jesz­cze zmia­ny. Pamię­taj, że roz­kład zajęć pod­czas warsz­ta­tów deter­mi­no­wa­ny jest nie tyl­ko wola uczestników/uczestniczek, ale rów­nież pogodą!

nie­dzie­la wieczorem
 zaczy­na­my oko­ło 19-tej kola­cją i zapo­zna­niem w krę­gu przy ognisku.


ponie­dzia­łek
 śnia­da­nie o 8‑mej po nim krąg
   wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty i w zasa­dy pro­jek­to­wa­nia perma
   meto­do­lo­gia warsztatów
 obiad o 13-tej i odpoczynek
   obchód gospo­dar­stwa i nauka obserwacji
   wstęp­ne mapo­wa­nie terenu
 kola­cja o 19-tej
   ognisko/kino let­nie w temacie


wto­rek
 śnia­da­nie o 8‑mej po nim krąg
   wpro­wa­dze­nie w zasa­dy reten­cji i tro­ska o wodę
   prak­ty­ka reten­cji – sys­tem prze­chwy­ty­wa­nia deszczówki
 obiad o 13-tej i odpoczynek
popo­łu­dniu
   prak­ty­ka reten­cji – mie­rze­nie kon­tu­ru terenu
   wry­so­wy­wa­nie obie­gu wody w mapę
 kola­cja o 19-tej
   ognisko/kino let­nie w temacie


śro­da
   wpro­wa­dze­nie do wie­dzy o glebie
  
 obiad o 13-tej i odpoczynek
popo­łu­dniu
   zasa­dy kom­po­sto­wa­nia i obieg materii
  
 kola­cja o 19-tej
   ognisko/kino let­nie w temacie


czwar­tek
   wpro­wa­dze­nie do wie­dzy o roślinach
   ogro­dy warzywne
 obiad o 13-tej i odpoczynek
popo­łu­dniu
   sady i ogro­dy leśne – upra­wa ekstensywna
   pro­jek­to­wa­nie w cza­sie – cyklicz­ność w uprawie
 kola­cja o 19-tej
   ognisko/kino let­nie w temacie


pią­tek
 śnia­da­nie o 8‑mej po nim krąg
   pra­ce w ogro­dzie – realizacje
 obiad o 13-tej i odpoczynek
popo­łu­dniu
   pra­ce w ogro­dzie – realizacje
wie­czo­rem
 kola­cja o 19-tej
   ognisko/kino let­nie w temacie


sobo­tazaczy­na­my od śnia­da­nia o ósmej, potem krąg
   pra­ce ręczne
 obiad o 13-tej i odpoczynek
popo­łu­dniu
  
wie­czo­rem
 kola­cja o 19-tej
   wyzwa­la­my marze­nia – wizja miej­sca – Dra­gon Dreaming


nie­dzie­lazaczy­na­my od śnia­da­nia o ósmej
   pro­jek­to­wa­nie eko­sys­te­mo­we­go gospo­dar­stwa w grupach
   wspól­ne omó­wie­nie projektów
po obie­dzie
   pod­su­mo­wa­nie warsz­ta­tów i spo­koj­ny rozjazd


ZAKWATEROWANIE. Warsz­ta­ty w miej­scu, któ­re dopie­ro two­rzy­my, więc warun­ki będą skrom­ne: mamy domek-biu­ro z prą­dem i Inter­ne­tem, sto­dół­kę w któ­rej będzie kuch­nia, oraz duży namiot wykła­do­wy. Będzie woda (prysz­nic zwy­kły i solar­ny) oraz toa­le­ta kom­po­sto­wa. Noc­le­gi we wła­snych namiotach.

WYŻYWIENIE. Dla uła­twie­nia orga­ni­za­cji kuch­ni (i nie tyl­ko:) na warsz­ta­tach obo­wią­zu­je wege­ta­ria­nizm – jedze­nie pro­ste i zdro­we – ze wzglę­du na pro­mo­wa­ną przez nas poli­ty­kę suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej, w mia­rę moż­li­wo­ści lokal­ne: z nasze­go ogro­du, od sąsia­dów albo z miej­sco­we­go tar­gu rol­no-spo­żyw­cze­go (nie z supermarketu).
War­to mieć ze sobą suchy pro­wiant, np. muesli na wszel­ki wypa­dek, ale też z powo­dów die­te­tycz­nych.. Zdro­wa die­ta leży w kon­tek­ście warsztatów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry, ini­cja­tor Mapy Per­ma­kul­tu­ry, Klu­bu Kosiarzy’18 oraz akcji Gra­my Wodzie – Rusza Fala Dobrej Wibra­cji; współ­za­ło­ży­ciel Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska; wię­cej patrz Bio.


CENA WARSZTATÓW: 700 zł.
W celu potwier­dze­nia rezer­wa­cji zalicz­ka w wyso­ko­ści 1/2 ceny.
Uczestniczki/uczestnicy poprzed­nich edy­cji 10% zniż­ki.


MIEJSCE:Ogród na Pod­le­siu – sie­dzi­ba szkoły

TERMINY:

  19–25 lip­ca 2021
  link na wyda­rze­nie Fb

  Lista obec­nych 🌿
  (anu­lo­wa­ne – jeste­śmy w trak­cie budo­wy miej­sca. nie zdą­ży­my z przygotowaniem)


Pinez­ką zazna­czo­ne miej­sce warsztatów.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Przyj­mu­je­my zgło­sze­nia uczest­nic­twa – oso­bom zare­je­stro­wa­nym będą wysy­ła­ne infor­ma­cje o zasa­dach finan­so­wa­nia i meto­dach płatności 🍀

  Wybierz ter­min warsztatów

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi warsz­ta­tów i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Chcę otrzy­my­wać dal­sze informacje.

  Leave a Reply

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

  WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL