Projektowanie permakulturowe Warsztaty projektowania permakulturowego

Inte­re­su­je nas eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo zapro­jek­to­wa­ne zgod­nie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ro­wy­mi: z tro­ską o Zie­mię, o ludzi i w duchu spra­wie­dli­we­go podzia­łu dóbr (fair sha­re), dla­te­go w pra­cy zwró­ci­my uwa­gę rów­nież (a może przede wszyst­kim :) na war­stwę spo­łecz­ną eko­sys­te­mu – nasze­go sie­dli­ska – jego powią­zań z ludź­mi spo­za. Zro­bi­my to na przy­kła­dzie i spe­cy­fi­ce miej­sca, w któ­rym odby­wać się będą warsztaty.

Pozna­my oko­li­cę, obej­rzy­my posia­dłość, a gospo­da­rze powie­dzą nam rze­czy, któ­rych nie uda mam się zoba­czyć np. o porach roku i genius loci :) potem zrzu­tu­je­my obraz sie­dli­ska na mapę i zacznie­my ryso­wać pro­jekt z uwzględ­nie­niem sys­te­mu reten­cji, bo bez wody nic nie uro­śnie (woda to prze­cież Życie :)
 Przed i w trak­cie pra­cy prze­wi­dzia­ne wykła­dy zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma (per­ma­cul­tu­re design & key­li­ne) w for­mie pre­zen­ta­cji-inspi­ra­cji wraz z dys­ku­sją – pro­jek­to­wać będzie­my wspól­nie uru­cha­mia­jąc inte­li­gen­cję gru­po­wą, bo „co dwie gło­wy.. tym bar­dziej dwanaście :)

w gale­rii przy­kła­dy per­ma­cul­tu­re design

Porząd­nie nary­so­wa­ny per­ma-pro­jekt każ­de­go gospo­dar­stwa jest pla­no­wa­nym zwień­cze­niem naszych warsz­ta­tów :) Zakła­dam, że w każ­dej gru­pie znaj­dzie się przy­naj­mniej jed­na oso­ba dobra w ryso­wa­niu :) ta oso­ba czy­ta­jąc te sło­wa, niech się już przy­go­to­wu­je: papier, kred­ki, ołów­ki, linij­ki, ekier­ki i inne potrzeb­ne przy­bo­ry będą.. :)

Wię­cej szcze­gó­łów na pierw­szym spo­tka­niu warsz­ta­to­wym, nato­miast co do ogó­łu: seria let­nich warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go nie­sie w sobie pomysł wypra­co­wa­nia uni­wer­sal­ne­go mode­lu eko­lo­gicz­ne­go gospo­dar­stwa gdzieś w Pol­sce, mode­lu z któ­re­go ele­men­tów moż­na będzie korzy­stać ela­stycz­nie dopa­so­wu­jąc do kon­kret­nych miejsc, ludzi i sytuacji.

zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma przed­sta­wio­ne graficznie


Leave a Reply