Warsztaty projektowania – Ogród Gai na Podlesiu Śląsk Cieszyński | Sezon 2024

Trzy­dnio­we warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa) na żywym przy­kła­dzie two­rzo­ne­go od kil­ku lat i od pod­staw mini­ma­li­stycz­ne­go sie­dli­ska sytu­owa­ne­go w sze­ścio­hek­ta­ro­wym, mło­dym ogro­dzie leśnym, rezer­wa­cie pta­ków polnych, żab i innych drob­nych stworzeń.

PROGRAM WARSZTATÓW:

  PROJEKTOWANIE SIEDLISKAOGRODU
  Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go (per­ma­cul­tu­re design), w tym nad­rzęd­na ety­ka śro­do­wi­sko­wa oraz mini­ma­lizm w reali­za­cji.. Poza tym narzę­dzia przy­dat­ne w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia począw­szy od mapo­wa­nia, wyzna­cza­nia stref i sek­to­rów z uwzględ­nie­niem wzor­ców w przy­ro­dzie, czy­li.. Pod­sta­wo­wa wie­dza potrzeb­na do samo­dziel­ne­go pro­jek­to­wa­nia ogro­du, sie­dli­ska i domu: na co zwra­cać uwa­gę, jak postę­po­wać w trak­cie i cze­go ocze­ki­wać po dobrze dzia­ła­ją­cym eko­sys­te­mie gospodarstwa.

  RETENCJA, OBIEGOCHRONA WODY
  Zasa­dy reten­cji i gospo­da­ro­wa­nia wodą: prze­chwy­ty­wa­nie desz­czów­ki, zbior­ni­ki na wodę, oczka wod­ne i sta­wy.. Sys­te­my nawad­nia­nia oraz melio­ra­cja (ogar­nia­nie nad­mia­ru wody w ogro­dzie), a tak­że zago­spo­da­ro­wa­nie i oczysz­cza­nie wody zuży­tej tzw. „wody sza­rej”, z czym wią­że się temat suchej toa­le­ty, któ­re­go nie moż­na pomi­nąć rów­nież ze wzglę­du na obieg mate­rii w ogro­dzie i nawo­że­nie roślin..

  ROŚLINY I ZWIERZĘTA
  Zasa­dy per­ma­kul­tu­ro­wych upraw – meto­dy nie­in­wa­zyj­ne, poli­kul­tu­ry, gil­die i ogród leśny. Suk­ce­sja natu­ral­na. Pod­no­sze­nie bio­róż­no­rod­no­ści i pro­duk­tyw­no­ści ogro­du. Wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni i pozy­cjo­no­wa­nie upraw sta­łych i jed­no­rocz­nych. Grząd­ki per­ma­kul­tu­ro­we, ściół­ko­wa­nie, zasa­dy kom­po­sto­wa­nia i natu­ral­ne nawo­że­nie. Tro­ska o gle­bę i zwie­rzę­ta w ogrodzie.

  LUDZIE / SPOŁECZNOŚĆ
  Czło­wiek jako ele­ment eko­sys­te­mu ogro­du, wymiar spo­łecz­no­ścio­wy i meto­da wspól­no­to­wej reali­za­cji pro­jek­tu per­ma (Dra­gon Dre­aming). Tro­ska o śro­do­wi­sko (pogłę­bio­na eko­lo­gia, mini­ma­lizm) oraz stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (koope­ra­ty­wy, RWS‑y, ogrod­nic­two miejskie).

Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne będą w for­mie poga­wę­dek w ogro­dzie, w miej­scach ilu­stru­ją­cych treść zajęć i zachę­ca­ją­cych do roz­mo­wy, cza­sem z wyko­rzy­sta­niem (jeśli będzie to koniecz­ne) rzut­ni­ka i pre­zen­ta­cji, ale to na tere­nie sie­dli­ska, któ­re­go głów­nym ele­men­tem jest wkom­po­no­wa­ny w eko­sys­tem ogro­du „tiny house” na bazie bara­ko­wo­zu, z kuch­nią polo­wą pod dasz­kiem na zewnętrz­nej ścia­nie budyn­ku i sto­ją­cą obok szo­pą warsz­ta­to­wą, w któ­rej będzie zor­ga­ni­zo­wa­ne zaciem­nio­ne pomiesz­cze­nie (na oko­licz­ność wyświe­tla­nia prezentacji/filmu).

Jeśli wśród uczestników/uczestniczek poja­wi się chęć działania/pracy/realizacji pro­jek­tu, będzie moż­li­wość czy to pie­lę­gna­cji drzew, czy roz­bu­do­wy sys­te­mu reten­cji, albo przy­go­to­wy­wa­nia pole­tek upraw­nych (budo­wy grzą­dek).. Ogród i sie­dli­sko są nadal w nie­ustan­nym (per­ma­nent­nym) roz­wo­ju i przemianie. 

KONTEKST WARSZTATÓW:
(PODSTAWA ŚWIATOPOGLĄDOWA)

  MINIMALIZM I POGŁĘBIONA EKOLOGIA
  Per­ma­kul­tu­ra to narzę­dzie pro­jek­to­wa­nia i meto­da pro­wa­dze­nia eko­lo­gicz­nych gospodarstw/ogrodów; na warsz­ta­tach wykła­da­na będzie w kla­sycz­nym uję­ciu Bil­la Mol­li­so­na.. Per­ma­kul­tu­ra rozu­mia­na jest rów­nież jako filo­zo­fia i prak­ty­ka życia w zgo­dzie z natu­rą, tak­że tą wła­sną, oso­bi­stą – stąd na warsz­ta­tach poja­wi się wątek per­ma­kul­tu­ry jako hor­ti­te­ra­pii.. Zaś (by nie było wąt­pli­wo­ści w jakim kon­tek­ście pro­wa­dzo­ne będą warsz­ta­ty) odnie­sie­niem i wspól­nym mia­now­ni­kiem dla wszyst­kich w/w ujęć per­ma­kul­tu­ry będzie mini­ma­lizm czy­li świa­do­me ogra­ni­cza­nie potrzeb (dobro­wol­na pro­sto­ta), oraz pogłę­bio­na eko­lo­gia (hasło­wo: świa­do­mość roślin, zwie­rzę­ta mocy, panp­sy­chizm. Żywa Zie­mia i teo­ria Gai. Ogród jako sank­tu­arium).

ZAKWATEROWANIE. Warsz­ta­ty odby­wa­ją się w miej­scu, któ­re jest w trak­cie two­rze­nia, więc warun­ki są skrom­ne, rów­nież ze wzglę­du na pro­mo­wa­ny mini­ma­lizm. Uczestnicy/uczestniczki mają do dys­po­zy­cji szo­pę warsz­ta­to­wą, wygod­ną kuch­nię polo­wą pod zada­sze­niem, prysz­nic ogro­do­wy z cie­płą wodą (i zaka­zem wszel­kich deter­gen­tów – żad­nych szam­po­nów i mydeł! – do mycia tyl­ko cie­pła, zdro­wa woda), oraz suchą toa­le­tę kom­po­sto­wą. Noc­le­gi we wła­snych namio­tach ewen­tu­al­nie na ław­kach w szo­pie warsz­ta­to­wej (ilość miejsc ograniczona). 

WYŻYWIENIE. Dla uła­twie­nia orga­ni­za­cji (i nie tyl­ko:) na warsz­ta­tach obo­wią­zu­je wege­ta­ria­nizm. Goto­wać będzie­my wspól­nie – pro­ste, bez­mię­sne jedze­nie z pro­duk­tów lokal­nych: z ogro­du, od sąsia­dów albo z miej­sco­we­go tar­gu rol­no-spo­żyw­cze­go. Jeśli komuś to nie odpo­wia­da (nie będzie sma­ko­wać), w pobli­żu jest dobra restau­ra­cja ryb­na nad sta­wem i łowi­skiem, do mia­stecz­ka Sko­czo­wa z więk­szym wybo­rem albo do Stru­mie­nia z nie­złą jadal­nią na ryn­ku też niedaleko. 

HARMONOGRAM:

Uwa­ga: roz­kład zajęć pod­czas warsz­ta­tów może się zmie­niać – deter­mi­no­wa­ny jest nie tyl­ko wolą uczestników/uczestniczek, ale rów­nież pogodą!

pią­tek
 warsz­ta­ty zaczy­na­my o godz. 13-tej mając na uwa­dze czas potrzeb­ny na dojazd
   krąg zapoznawczy
   wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty, ogród i permakulturę
   zasa­dy pro­jek­to­wa­nia i mapowanie
 kola­cja o 18-tej
   ognisko


sobo­ta
 zaczy­na­my od śnia­da­nia o ósmej, potem krąg
   zasa­dy reten­cji i obieg wody
   rośli­ny i nie­in­wa­zyj­ne meto­dy uprawy
 o 13-tej posi­łek i odpo­czy­nek, następnie..
   obieg mate­rii w ogrodzie
   kom­po­sto­wa­nie i sucha toaleta
   zwierzęta
 kola­cja o 18-tej
   tema­tycz­ne kino letnie


nie­dzie­la
 zaczy­na­my o ósmej śnia­da­niem i kręgiem
   wymiar spo­łecz­no­ścio­wy pro­jek­tów perma
   stra­te­gie suwe­ren­no­ści żywnościowej
   Dra­gon Dreaming
 o 13-tej posi­łek, pod­su­mo­wa­nie warsz­ta­tów i spo­koj­ny rozjazdPROWADZĄCY:
Ben Lazar
opie­kun Ogro­du Gai na Pod­le­siu, PDC w Bumi Lan­git Insti­tu­te (indo­ne­zyj­skim ośrod­ku austra­lij­skiej szko­ły per­ma­kul­tu­ry PRI), magi­ster filo­zo­fii UJ/technik ogrod­nik, wydaw­ca pod­ręcz­ni­ków PermaKultura.Edu.Pl, (pro­fil FB).


CENA WARSZTATÓW: 500 zł.
Uczestniczki/uczestnicy poprzed­nich edy­cji 20% zniżki.
W celu rezer­wa­cji miej­sca zalicz­ka w wyso­ko­ści 1/2 ceny
(zwrot zalicz­ki moż­li­wy do tygo­dnia przed roz­po­czę­ciem warsz­ta­tów).


TERMINY:

  28–30 czerw­ca 2024
  link na wyda­rze­nie Fb

  Lista obec­nych 🌿
  1. Kata­rzy­na Kubik-Klein
  2. Jola Hytkowska
  3. Ewa Scieszka
  4. Nata­lia Morawska
  5. Ewe­li­na Lewkowicz-Żmojda
  6. Elż­bie­ta Kelm
  7. Mał­go­rza­ta Żukowska
  8. Agniesz­ka Skraińska
  9. Kata­rzy­na Przepiórka

  19–21 lip­ca 2024
  link na wyda­rze­nie Fb

  Lista zapi­sa­nych 🌿
  1. Kata­rzy­na Drobot
  2. Maciej Magryta
  3. Alek­san­dra M.B.
  4. Anna Dru­żyń­ska
  5. Anna Wojciechowska
  6. Alek­san­dra Kufel
  7. Jadwi­ga Kacperczyk
  8. Vir­gi­nie Little
  9. Scott Little
  xx. Jakub Luchow­ski

  9–11 sierp­nia 2024
  link na wyda­rze­nie Fb

  Lista zapi­sa­nych 🌿
  1. Kamil Gibalewicz
  2. Piotr Habdas
  3. Jakub Bielikowski
  4. Alek­san­der Zych
  5. Rim Mouane
  6. Ane­ta S.
  7. Julia Bachońska-Majerska
  8. Grze­gorz Majerski
  9. Urszu­la Pluta
  10. Alek­san­der Pluta
  ex. Nata­lia Muszyńska

  30.VIII – 1.IX 2024
  link na wyda­rze­nie Fb

  Lista zapi­sa­nych 🌿
  1. Kac­per Puchalski
  2. Joan­na Wojtowicz
  3. Kata­rzy­na Woźna
  4. Kata­rzy­na Wojewódka
  5. Łukasz Korek
  6. Maciej Grodzicki
  7. Kata­rzy­na Berkieta
  8. Joan­na Batyńska
  9. Mał­go­rza­ta Gurdziel
  10.


MIEJSCE:Ogród Gai na Pod­le­siu poło­żo­ny w Obsza­rze Natu­ra 2000 Pier­ściec – obsza­rze dedy­ko­wa­nym pta­kom wod­nym żyją­cym na sta­wach ryb­nych jaki­mi usia­na jest cała oko­li­ca tzw. „Żabi Kraj”. War­to mieć ze sobą rower i lornetkę..

Ogród na Pod­le­siu zazna­czo­ny pinezką.DOJAZD: Naj­ła­twiej oczy­wi­ście samo­cho­dem (link do nawi­ga­cji). Moż­li­wy jest rów­nież dojazd pocią­giem do sta­cji Pier­ściec (bez­po­śred­nio z Kato­wic). Sta­cja dwa kilo­me­try od ogrodu.

ADRES: Ogród na Pod­le­siu, ul. Świer­ko­wa 1020/1 (numer dział­ki), 43–430 Kiczy­ce, gmi­na Sko­czów, powiat Cieszyn

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Po wysła­niu wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza, otrzy­masz infor­ma­cję o zasa­dach finan­so­wa­nia i meto­dzie płatności 🍀

  Wybierz ter­min warsztatów

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi warsz­ta­tów i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Chcę otrzy­my­wać dal­sze informacje.

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

  WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL