Warsztaty Permakultury’18 Janov w Czechach niedaleko Prudnika

W Jano­vie w Cze­chach nie­da­le­ko Prud­ni­ka, 21–24 czerwca’18 (czwar­tek-nie­dzie­la) odbę­dą się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go – poni­żej warun­ki miejscowe :)

O MIEJSCU: Na gospo­dar­stwie jest jur­ta w któ­rej mogą odby­wać się zaję­cia wykła­dy itd. jest też kur­nik po poprzed­nim wła­ści­cie­lu, kury będą nie­ba­wem. Obok domu pły­nie stru­myk. Jest też wiel­ki zbior­nik prze­le­wo­wy. Miej­sce jest malow­ni­cze a warun­ki bar­dzo dobre. Regu­lar­nie orga­ni­zu­je­my tu warsz­ta­ty jogi kundalini.

SPANIE: Noc­le­gi w poko­jach 4–5 oso­bo­wych przy każ­dym poko­ju toa­le­ta z prysznicem.

WYŻYWIENIE: Na miej­scu przy­go­to­wy­wa­na będzie obia­do­ko­la­cja. Mile widzia­ne pro­duk­ty na wspól­ny stół warzy­wa, owo­ce itd. 

WAŻNE: Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, zale­ca­my zaopa­trze­nie w suchy pro­wiant na śnia­da­nia (płat­ki, muesli, itp.) ma to na celu odcią­że­nie osób odpo­wie­dzial­nych za wyży­wie­nie jest rów­nież ele­men­tem zdro­wej die­ty i zasad odży­wia­nia, o czym będzie rów­nież na warsz­ta­tach (Suwe­ren­ność Żywnościowa).

PROGRAM: jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów z jed­nym cie­ka­wym rozszerzeniem..

W ramach zajęć prak­tycz­nych zbu­du­je­my wał kon­tu­ro­wy i spró­bu­je­my go obsiać.. niech pozo­sta­nie po nas na gospo­dar­stwie coś trwa­łe­go i per­ma­nent­nie pożytecznego :)

WIECEJ INFOWarsz­ta­tach Pro­jek­to­wa­nia Permakulturowego’18 pod lin­kiem gdzie rów­nież moż­na się zapi­sać.


link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..Adres: Libu­še Foltisová
Janov 252, 793 84 Janov, Czechy


Mapa oko­lic z pinez­ką na gospo­dar­stwie w Janovie :)


Dojazd: Jeże­li ktoś nie jest mobil­ny ist­nie­je moż­li­wość że wyje­dzie­my po kogoś na dwo­rzec PKS lub PKP w Prud­ni­ku woj.opolskie


Leave a Reply