Warsztaty Permakultury’18 Jabłonkowy Gaj w Jabłonce na Podkarpaciu

W gospo­dar­stwie Jabłon­ko­wy Gaj (Jabłon­ka Eco­vil­la­ge Col­lec­ti­ve) w Jabłon­ce na Pod­kar­pa­ciu w dniach 30.VIII — 2.IX’18 odbę­dą się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go – poni­żej warun­ki miejscowe :) 

WYŻYWIENIE: wege­ta­riań­skie, obia­do­ko­la­cja.. WAŻNE: Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, zale­ca­my zaopa­trze­nie w suchy pro­wiant na śnia­da­nia (płat­ki, muesli, itp.) ma to na celu odcią­że­nie osób odpo­wie­dzial­nych za wyży­wie­nie jest rów­nież ele­men­tem zdro­wej die­ty i zasad odży­wia­nia, o czym będzie rów­nież na warsz­ta­tach (Suwe­ren­ność Żywnościowa).

PROGRAM: jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów z jed­nym cie­ka­wym rozszerzeniem..

W ramach zajęć prak­tycz­nych zbu­du­je­my wał kon­tu­ro­wy i spró­bu­je­my go obsiać.. niech pozo­sta­nie po nas na gospo­dar­stwie coś trwa­łe­go i per­ma­nent­nie pożytecznego :)

SPRAWDŹ MIEJSCE:

WIECEJ INFOWarsz­ta­tach Pro­jek­to­wa­nia Permakulturowego’18 pod lin­kiem gdzie rów­nież moż­na się zapi­sać.


↓ Mapa z pinez­ką w Jabłon­ko­wym Gaju :)


Leave a Reply