Makrobiotyczne wege jednodaniówki macrobiotic one-pot cooking

Temat zdro­wej die­ty, w tym makro­bio­ty­ki, sta­no­wi jed­no z cen­tral­nych zagad­nień per­ma­kul­tu­ry łączy się i wyni­ka bez­po­śred­nio ze stra­te­gii suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej oraz zasad etycz­nych głę­bo­kiej ekologii.

Wspól­ne przy­go­to­wa­nie zdro­wej dla nas i Pla­ne­ty, smacz­nej :) makro­bio­tycz­nej jed­no­da­niów­ki jest opcjo­nal­nym roz­sze­rze­niem prak­tycz­nym Warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma. W zależ­no­ści od chę­ci i decy­zji gru­py :) i na wypa­dek pogo­dy, gdy­by deszcz unie­ru­cho­mił nas pod dachem.. w trak­cie pra­cy i posił­ku poroz­ma­wia­my o zasa­dach makro­bio­ty­ki i histo­rii die­ty i wege­ta­ria­ni­zmu, o Pita­go­ra­sie, Hipo­kra­te­sie, Geo­r­ge­’u Ohsa­wa i The Chi­na Stu­dy :) Spra­wę omó­wi­my na pierw­szym spo­tka­niu warsztatów.


PRAKTYKA MAKROBIOTYKIPOSTACH FB :) ↓
Leave a Reply