Green Leaf Farm Kąkolewice

Od 2012 roku jeste­śmy gospo­da­rza­mi cał­kiem spo­re­go tere­nu we wsi Kąko­le­wi­ce. Jest to pięk­ny rodzin­ny kawa­łek zie­mi ze sta­wa­mi i lasa­mi. Naszym zało­że­niem było stwo­rze­nie kon­wen­cjo­nal­ne­go gospo­dar­stwa zie­lar­skie­go. Zarów­no ja (Mag­da) jak i Filip jeste­śmy wykształ­co­ny­mi ogrod­ni­ka­mi i rol­ni­ka­mi co para­dok­sal­nie wca­le nie uła­twi­ło nam zada­nia. Popeł­nia­jąc więk­szą czy mniej­szą ilość błę­dów prze­ko­na­li­śmy się na wła­snej skó­rze, że kon­wen­cjo­nal­ne rol­nic­two w naszym kon­tek­ście nie ma pra­wa bytu. Poszu­ku­jąc alter­na­tyw­nych spo­so­bów nie tyl­ko na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści rol­ni­czej, ale rów­nież na wła­sne życie odkry­li­śmy per­ma­kul­tu­rę. Jeste­śmy zde­ter­mi­no­wa­ni aby prze­kształ­cić nasze gospo­dar­stwo w rze­czy­wi­sty i funk­cjo­nal­ny przy­kład samo­wy­star­czal­no­ści. Pierw­szym kro­kiem będzie pro­duk­cja praw­dzi­wej, zdro­wej i natu­ral­nej żyw­no­ści dla nas i naszych bliskich.

Leave a Reply