Masanobu Fukuoka Idealne, nat­u­ralne gospodarstwo

Osta­tecz­nym celem rol­nic­twa nie jest upra­wa roślin, ale dosko­na­le­nie ludzi i pod­no­sze­nie ich świadomości.
 Masa­no­bu Fuku­oka, Rewo­lu­cja źdźbła słomy

Masanobu Fukuoka pionier permakultury

Na ide­al­nej natu­ral­nej far­mie, czy w miej­skim gospo­dar­stwie, powin­na być upra­wia­na mie­szan­ka drzew owo­co­wych w tym wsze­la­kich orze­chów, pod nimi powin­ny rosnąć warzy­wa, zbo­ża i jago­dy… Powin­ny bie­gać tam kury 1)↓ szpe­ra­jąc i dra­piąc wśród roślin, chwa­stów 2)↓… Kie­dy mówi­łem o tym w Japo­nii 3)↓ patrzo­no na mnie jak na ode­rwa­ne­go od rze­czy­wi­sto­ści fan­ta­stę, lecz w Sta­nach 4)↓ podob­ny pomysł jest atrak­cyj­ny dla więk­szej gru­py ludzi, stąd łatwiej zro­zu­mieć go i wpro­wa­dzić go w życie. Suge­ru­ję rów­nież by w mia­stach wzdłuż ulic 5)↓ zamiast drzew ozdob­nych sadzo­no drze­wa owo­co­we i by zamiast traw­ni­ków i sezo­no­wych kwia­tów na klom­bach upra­wiać warzy­wa, tak by miesz­kań­cy mia­sta wycho­dząc na spa­cer, mogli zerwać i zjeść owoc z drze­wa rosną­ce­go wzdłuż chod­ni­ka. Zauwa­ży­łem, że ludzie wyobra­ża­jąc sobie taki pomysł nabie­ra­ją entuzjazmu…
Masa­no­bu Fuku­oka, Sawing Seeds in the Desert

wię­cej zdjęć: Masa­no­bu Fuku­oka and His Farm

UPRAWA BEZ ORKI
Upra­wa bez orki 6)↓ jaką w Japo­nii wpro­wa­dził i pro­pa­go­wał Masa­no­bu Fuku­oka, do warun­ków euro­pej­skich dosto­so­wa­na zosta­ła przez Emi­lię Haze­lip. Czę­ścio­wo zmo­dy­fi­ko­wa­na bez­in­wa­zyj­na meto­da mistrza Fuku­oka nazwa­na upra­wą syner­gicz­ną roz­po­wszech­ni­ła się w Hisz­pa­nii, Fran­cji i w Ita­lii, gdzie ogrod­ni­czy ruch per­ma­kul­tu­ro­wy posia­da wyraź­ne syner­gicz­ne (no-till) inklinacje.
 Upra­wa bez orki ma na celu ochro­nę gle­by (orka powo­du­je ero­zję), jej natu­ral­ne wzbo­ga­ca­nie w sub­stan­cję orga­nicz­ną i war­to­ści odżyw­cze poprzez ochro­nę ekosystemu…

KULKI NASIENNE


WIKIPEDIA
Masa­no­bu Fukuoka

Refe­ren­ces
1 kury mają bar­dzo dobry wpływ na utrzy­ma­nie jako­ści gle­by i har­mo­nię ogro­do­we­go eko­sys­te­mu patrz: kurzy trak­tor – wiki
2 dla mistrza Masa­no­bu nie ma cze­goś takie­go jak chwa­sty
3 w latach siedemdziesiątych
4 lata dzie­więć­dzie­sią­te… i obec­nie w Pol­sce mam taką nadzie­ję – ben
5 pro­po­nu­ję robić to w parkach
6 po angiel­sku: No-till Fra­ming

Komentarze

 1. rewolucja_masanobu

  pod obraz­kiem okład­ki link na stro­nę „Per­ma­cul­tu­ra – Zycie w zgo­dzie z natu­rą”. pod nim tekst o Masa­no­bu Fuku­oka – napi­sa­ny przez tłu­ma­czy książ­ki The One-straw Revo­lu­tion. tłu­ma­czom nale­ży się wdzięcz­ność za udo­stęp­nie­nie po pol­sku tej bar­dzo dobrej książki.

 2. przy oka­zji „seed bombs” moż­na wspo­mnieć o ban­kach nasion (na przy­kład bun­krze w Nor­we­gii za kołem pod­bie­gu­no­wym, któ­ry ma prze­trwać ewen­tu­al­ną woj­nę nukle­ar­ną czy ude­rze­nie asteroidu)
   rów­nież o potrze­bie ogól­no­świa­to­we­go sprze­ci­wu wobec poli­ty­ki kon­cer­nów che­micz­nych jak Mon­san­to i postać Van­da­na Shiva

 3. egyptfarming

  ↑ sta­ro­egip­ski rysu­nek naścien­ny… radło wyna­le­zio­no w 5‑tym tys. p.n.e.

  Pro­po­zy­cja mistrza Masa­no­bu (rezy­gna­cji z prze­ko­py­wa­nia zie­mi, orki) cofa nie­ja­ko nas w pale­olit… :-) To wła­śnie roz­po­czę­cie zme­cha­ni­zo­wa­nej upra­wy zie­mi, jej spulch­nia­nie za pomo­cą moty­ki w gospo­dar­ce kopiel­nia­czej oko­ło 10 tys. lat temu na tere­nie Żyzne­go Pół­księ­ży­ca zna­czy przej­ście z pale­oli­tu do neo­li­tu… Pale­olit to kul­tu­ra sza­mań­ska, zbie­rac­ko-łowiec­ka, neo­lit – osa­dy i począ­tek hie­rar­chi­za­cji spo­łecz­no­ści, począ­tek miast…

Leave a Reply