Warsztaty Permakultury’18 na terenie Polski :) wybrane siedliska.. Urodzajnia na Średniówce, Centrum Makrobiotyczne Akama, Rebel Garden w Brzezinkach i Jabłonka na Podkarpaciu..

Czte­ro­dnio­we warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go – holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Earth.. :-)
(sprawdź jak było w zeszłym roku: Warsz­ta­ty PP’17)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com – zale­ca­ne otwar­cie w nowej karcie

WYDARZENIE obejmuje:

 • Warsz­ta­ty:
  1. Pro­jek­to­wa­nie eko­lo­gicz­ne­go gospo­dar­stwa (per­ma­cul­tu­re design) w tym zasa­dy reten­cji: część teo­re­tycz­na (pre­zen­ta­cje-inspi­ra­cje) + część prak­tycz­na w tere­nie, przy dobrej pogo­dzie mie­rzy­my pro­fil, znaj­du­je­my key point – dla reten­cji, dalej grząd­ki, spi­ra­la zio­ło­wa, i zasa­dy kom­po­sto­wa­nia itd…)
  2. Pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. „gru­py wspar­cia” w tym stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (w tej czę­ści pomo­że nam meto­da Dra­gon Dre­aming – o co cho­dzi? o to jak spraw­nie pro­wa­dzić gru­po­we pro­jek­ty (gospo­dar­stwo rodzin­ne to też wspól­no­ta), co jest czę­ścią nie­odzow­ną utrzy­ma­nia każ­de­go gospo­dar­stwa, tym bar­dziej ekosystemowego..
  3. Ćwi­cze­nia Ani­ma­te Earthczu­cia Zie­mi meto­dą opra­co­wa­ną Ste­pha­na Har­din­ga co jest czę­ścią naszej akcji Gra­my Wodzie – będzie chwi­la warsz­ta­to­we­go odde­chu i relaksu :)
 • Pod­czas warsz­ta­tów zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy chę­ci i nastro­ju gru­py.. :) pro­po­no­wa­ne zaję­cia prak­tycz­ne - patrz pod linkiem :)
   ∗ Mapo­wa­nie tere­nu i prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia perma
   ∗ Zaba­wa Key­Li­ne Design – budo­wa minia­tur­ki sys­te­mu retencji
   ∗ Mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu z uży­ciem cyrkla
   ∗ Lepie­nie kulek nasien­nych – prak­ty­ka nie­in­wa­zyj­nej meto­dy uprawy
   ∗ Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie
   ∗ Pro­ste kom­po­sto­wa­nie, poza tym..

  Chce­my, by na warsz­ta­tach zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne coś trwa­łe­go, w zależ­no­ści od woli gospo­da­rzy może to być część sys­te­mu reten­cji np: wał kon­tu­ro­wy swa­le albo grząd­ka pod­nie­sio­na, spi­ra­la zio­ło­wa, czy kom­po­stow­nik.. Co i gdzie będzie­my ogła­szać w postach miejsc i na wyda­rze­niach Fb :)  – wię­cej

 • Trzy noc­le­gi, skrom­ne, nie wszę­dzie zapew­nio­ny dach nad gło­wą, tam nie obej­dzie się bez wła­sne­go namio­tu. Zawsze dobrze mieć wła­sny śpi­wór. Jeśli miej­sce na to pozwo­li, będzie moż­li­wość „doku­pie­nia” wygod­ne­go łóżka :)
 • Wyży­wie­nie pro­ste, ale zdro­we :) zakła­da­my, że będzie z gospo­dar­stwa: lokal­ne i makro­bio­tycz­ne.. np: ziem­nia­ki z koper­kiem i kwa­śnym mle­kiem (dla nie-vegan :) Waż­ne! Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, z powo­dów die­te­tycz­nych pro­si­my o wła­sny poran­ny suchy pro­wiant: płat­ki, musli itp… Zdro­wa die­ta będzie rów­nież przed­mio­tem warsztatów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry (webi­na­ro­wy Kurs Permakultury’18 i Pol­ska Mapa Per­ma­kul­tu­ry) oraz Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyeleni.PL, ini­cja­tor akcji Gra­my Wodzie – Rusza Fala Dobrej Wibracji.. 


MIEJSCA WARSZTATÓW:
szcze­gó­ło­we opi­sy pod lin­ka­mi

 1. JANOV w Cze­chach nie­da­le­ko Prudnika
  KIEDY: 21–24 czerw­ca 18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 2. Cen­trum AKAMA w Mazańcowicach
  KIEDY: 5–8 lipca’18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 3. REBEL GARDEN w Brzezinkach
  KIEDY: 9–12 sierp­nia 18 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 4. JABŁONKA na Podkarpaciu
  KIEDY: 30.VIII – 2.IX’18 (czwar­tek-nie­dzie­la)

mapa Pol­ski z zazna­czo­ny­mi miej­sca­mi (klik­nij pinez­kę z kiełkiem :)


 • POCZEKALNIA poszu­ki­wa­ne dobre miej­sca we wszyst­kich zakąt­kach Pol­ski z moż­li­wo­ścią zakwa­te­ro­wa­nia i wykar­mie­nia 12 osób :) jeśli pro­wa­dzisz miej­sce gdzie moż­na by zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty albo znasz takie, pro­si­my o kon­takt.

KIEDY i jak: lato tego roku AD 2018 :) od maja… czer­wiec, lipiec, sier­pień.. Dokład­ne ter­mi­ny powy­żej, przy miejscach.
week­end z okła­dem, by łatwiej było uczest­ni­czyć oso­bom pra­cu­ją­cym :) przy­jazd na miej­sce w czwar­tek rano, do połu­dnia, po połu­dniu począ­tek wyda­rze­nia i pierw­sze warsz­ta­ty. W pią­tek i sobo­tę zaję­cia cało­dnio­we z prze­rwa­mi (warsz­ta­ty: pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści, pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa, czu­cie Zie­mi i inne zaję­cia prak­tycz­ne). W nie­dzie­lę rano i do połu­dnia ostat­nie lek­cje, popo­łu­dniu zakoń­cze­nie wyda­rze­nia a wie­czo­rem roz­jazd… Wyda­rze­nie może być prze­su­nię­te w tygo­dniu, jeśli taka będzie wola gospo­da­rzy lub uczestników :)

OPIS WYDARZENIA:
…zaczy­na­my od wspól­ne­go „śnie­nia” (dra­gon dre­aming) na temat wyma­rzo­ne­go eko-gospo­dar­stwa, uru­cha­mia­my inte­li­gen­cję gru­po­wą, pro­jek­tu­je­my sie­dli­sko począw­szy od mię­dzy­ludz­kich rela­cji, spo­łecz­no­ścio­we­go, rodzin­ne­go, wspól­no­to­we­go eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa – uwzględ­nia­my aspekt spo­łecz­ny i eko­no­micz­ny – umiej­sco­wie­nie gospo­dar­stwa w szer­szym kon­tek­ście lokal­no-geo­gra­ficz­no-eko­no­micz­nym :) potem zie­mia i bio­top, reko­ne­sans i mapo­wa­nie tere­nu, pro­jek­to­wa­nie zgod­nie z pro­fi­lem key­li­ne design – reten­cja… gospo­dar­ka odpa­da­mi. kom­po­stow­nik.. zdro­wie nasze i pla­ne­ty, wspól­ne goto­wa­nie, itd. Ele­men­tem łączą­cym warsz­ta­ty – inte­gru­ją­cym na głę­bo­kim eko-pozio­mie będą ćwi­cze­nia „glo­bal­ne­go” albo ina­czej „pla­ne­tar­ne­go” czu­cia Zie­mi Ani­ma­te Earth i wspól­no­to­we pro­jek­to­wa­nie meto­dą Dra­gon Dreaming… :)

HARMONOGRAM - patrz pod linkiem


perma_mapa_polski_logoWarsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go są roz­wi­nię­ciem webi­na­ro­we­go Kur­su Permakultury’18 ponad­to są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


Masz pyta­nie? Napisz!

Komentarze

 1. ZAPROSZENI GOŚCIE na warsz­ta­tach w zeszłym sezo­nie poja­wia­ły się w zależ­no­ści od miej­sca róż­ne zna­mie­ni­te spe­cja­list­ki i zna­ni fachow­cy: Kasia Don­ner spe­cja­list­ka od Czu­cia Zie­mi, Robert Palu­siń­ski od Dra­gon Dre­aming, Joan­na Boj­czew­ska od upra­wy roślin i agro­eko­lo­gii, Mag­da­le­na Gór­ska (eKo­da­ma) archi­tekt­ka spe­cja­list­ka od budow­nic­twa natu­ral­ne­go, Woj­ciech Gór­ny od pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i Julia Gmo­siń­ska od agrojogi :)

  W tym sezo­nie też będzie­my zapra­szać gości w celu uroz­ma­ice­nia i pod­nie­sie­nia war­to­ści warsztatów..

  Kto, kie­dy i gdzie wkrót­ce w uak­tal­nie­niach do poszcze­gól­nych warsztatów.

 2. HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ :)
  będą w nim prze­su­nię­cia i zmia­ny w zależ­no­ści od pogody..


  czwar­tek
  do połu­dnia:
    zjazd. zaczy­na­my o 13-tej roz­pa­le­niem pod kociołkiem :)
  14-ta, 15-ta:
    1. zapo­zna­nie w krę­gu uczestników
    2. wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia permakulturowego
    3. obchód gospo­dar­stwa i okolicy
     (ćwi­cze­nie czu­cia zie­mi i miejsca)
    4. wstęp­ne mapo­wa­nie terenu
  19-ta:
    kolacja
  wie­czo­rem:
     ognisko


  pią­tek
  rano:
    ulu­bio­ne śniadanie :)
  9‑ta:
    1. wpro­wa­dze­nie w zasa­dy reten­cji i prze­chwy­ty­wa­nia wody
    2. obser­wa­cja tere­nu, pra­ca z cyr­klem – mie­rze­nie konturu
    3. wry­so­wa­nie sys­te­mu reten­cji w mapę
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. zaba­wa Key­li­ne Design w minia­tur­kę terenu
     (lek­cja dzia­ła­nia sys­te­mu retencji)
     (pro­jek­to­wa­nie siedliska)
    2. wspól­ne pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa w kręgu
     (Dra­gon Dre­aming)
  19-ta:
    kolacja
  wie­czo­rem:
    film – per­ma inspiracja


  sobo­ta
    po śniadaniu
  9‑ta:
    pra­ce ręczne
     (trwa­ła reali­za­cja w gospodarstwie)
     (wał konturowy?)
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. lepie­nie z gli­ny i nasion
     (lek­cja metod upra­wy i suwe­ren­no­ści żywnościowej)
    2. nie­in­wa­zyj­ny zasiew kulek seed bombs :)
    3. lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie :)
  19-ta
    kolacja
  wie­czo­rem:
    prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming przy ognisku
     (marzy­my o eko­sys­te­mo­wym gospodarstwie)


  nie­dzie­la
  po śnia­da­niu:
    domy­ka­nie pro­jek­tu (Dra­gon Dreaming)
     (mapo­wa­nie tere­nu) (rysu­nek)
  po obie­dzie: koń­czy­my warsztaty..
    poże­gna­nie w kręgu
    15-ta, 16-ta, 17-ta rozjazd

 3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :)
  Na warsz­ta­tach zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy chę­ci i nastro­ju grupy.. :)

  ∗  Mapo­wa­nie tere­nu i prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia.. - cała sztu­ka i sed­no warsztatów :)

  ∗  Zaba­wa Key­li­ne Designw mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne design w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy :-) wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my całość wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu reten­cji.. Będzie to przy oka­zji prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia siedliska

  ∗  Mie­rze­nie kon­tu­ru tere­nu z uży­ciem cyr­kla - prak­ty­ka reali­za­cji sys­te­mu reten­cji opar­te­go na pro­jek­to­wa­niu profilowym

  ∗  Lepie­nie kulek nasien­nych z gli­ny i nasion roślin mio­do­daj­nych.. Goto­we kul­ki roz­sie­je­my na miej­scu wska­za­nym przez gospo­da­rzy pod­no­sząc bio­róż­no­rod­ność na tere­nie sie­dli­ska i w oko­li­cy. Będzie to prak­ty­ka nie­in­wa­zyj­nej meto­dy zasie­wu, po któ­rej.. przyj­dzie czas na:

  ∗  Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosieczy­li kle­pa­nia, nabi­ja­nia, ostrze­nia i obcho­dze­nia się z narzę­dziem :) Jest to pro­po­zy­cja odświe­że­nia wymie­ra­ją­cej tra­dy­cji ręcz­ne­go koszenia..

  ∗  Pro­ste kom­po­sto­wa­nieprzy oka­zji przy­rzą­dza­nia posił­ków.. jeśli na gospo­dar­stwie jest kom­po­stow­nik.. jeśli nie ma, moż­na kom­po­stow­nik zro­bić, a całe dzia­ła­nie poprze­dzić wykła­dem zasad kom­po­sto­wa­nia. Poza tym..

  Chce­my, by na warsz­ta­tach zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne coś trwa­łe­go, w zależ­no­ści od woli gospo­da­rzy może to być część sys­te­mu reten­cji np: wał reten­cyj­ny swa­le albo grząd­ka pod­nie­sio­na, spi­ra­la zio­ło­wa, czy kom­po­stow­nik.. Co i gdzie będzie­my ogła­szać w postach miejsc i na wyda­rze­niach Fb :)
   Na warsz­ta­tach prak­ty­ko­wać będzie­my nie tyl­ko fizycz­nie z moty­ką czy kosa, podzia­ła­my rów­nież spo­łecz­no­ścio­wo, na tym polu :) pro­po­nu­je­my Wam: 

  ∗  Dra­gon Dre­amingjest to bli­sko spo­krew­nio­na z per­ma­kul­tu­rą (austra­lij­ska) meto­da pro­jek­to­wa­nia i reali­za­cji: wspól­no­to­we­go speł­nia­nia marzeń a tak­że zarzą­dza­nia spo­łecz­no­ścią i pro­wa­dze­nia gru­py.. Dra­gon D. jest rów­nież meto­dą roz­wo­ju oso­bi­ste­go.. Wię­cej o D.D pod lin­kiem.

  Nato­miast w prze­rwach i dla relak­su cał­kiem serio zapro­si­my na:

  ∗  Ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi Ani­ma­te Earth i Gra­nie Wodzie :) – w ramach pogłę­bia­nia kon­tak­tu z Przy­ro­dą pro­po­nu­je­my kil­ka ćwi­czeń Ani­ma­te Earth Ste­pha­na Hardinga 

  Zaś na wypa­dek desz­czu mamy:

  ∗  Makro­bio­tycz­ne jed­no­da­niów­kimoże­my przy­go­to­wać wspól­ny posi­łek zgod­nie z zasa­da­mi makro­bio­ty­ki z roz­mo­wą o die­cie i zasa­dach zdro­we­go odżyw­nia­nia :-) wię­cej pod lin­kiem tytułowym

Leave a Reply