Ogród Gai – cena ze wsparciem wydania

120,00 

Kate­go­ria:

Opis

W cenę ze wspar­ciem wcho­dzi książ­ka: Ogród Gai plus dodat­ko­wa war­tość spo­łecz­ne­go wspar­cia pro­jek­tu wyda­nia po pol­sku tego zna­ko­mi­te­go pod­ręcz­ni­ka per­ma­kul­tu­ry.

Nazwi­ska osób, któ­re kupią książ­kę w cenie 120 zł do 16-go grudnia’18 1)↓ zosta­ną wydru­ko­wa­ne na stro­nie pamiąt­ko­wej zaraz po tytu­ło­wej. Będzie to trwa­ła for­ma gra­ty­fi­ka­cji oraz kon­so­li­da­cji spo­łecz­no­ści per­ma w Pol­sce.

Zgod­nie z pla­nem książ­ka ma się uka­zać i tra­fić do rąk czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków pod koniec 2018 (w opcji wysył­ki pocz­to­wej) lub na począt­ku 2019 roku (w opcji odbio­ru oso­bi­ste­go).


  • Dla­cze­go pro­po­nu­je­my taką cenę?
  • Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia Gaia’s Gar­den po pol­sku

  •    [ + ]

    1. 16-go grudnia’18 zamy­ka­my listę osób któ­rych nazwi­ska znaj­dą się na stro­nie gru­py wspar­cia pol­skie­go pierw­sze­go wyda­nia, potem książ­ka idzie do dru­ku..

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *