Kalpapāda gospodarstwo na uboczu przysiółka Nieważka, wsi Manasterz w gm. Jawornik Polski :) 

Na per­ma­kul­tu­rę tra­fi­li­śmy w 2012 roku oglą­da­jąc film Geof­fa Law­to­na pod tytu­łem Esta­bli­shing a Food Forest the Per­ma­cul­tu­re Way [2008]. Od wte­dy z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem roz­bu­do­wu­je­my naszą biblio­te­kę, pogłę­bia­my wie­dzę teo­re­tycz­ną, a od 2015 prak­tycz­ną, kreu­jąc Kal­pa­pādę, prze­strzeń, w któ­rej cie­szy­my się chwi­lą, uczy­my się życia w bli­sko­ści z natu­rą, two­rzy­my obiek­ty i zdarzenia.

Naszą przy­go­dą dzie­li­my się na łamach blo­ga http://kalpapada.wixsite.com/kalpapada
Zapraszamy :)
Samu­ela Słoń i Mar­cin Krzeszewski

Leave a Reply