WZSO 2020

Szymczak Sad Gospodarstwo sadownicze | Michrów

W kra­inie sły­ną­cej z pro­duk­cji sadow­ni­czej stwo­rzy­li­śmy miej­sce, gdzie temat pro­duk­cji owo­ców ma inny sens. Naszą pasją jest odkry­wa­nie czę­sto już zapo­mnia­nych sta­rych i cie­ka­wych odmian drzew owo­co­wych. Wie­le osób posia­da wspo­mnie­nia o wyglą­dzie, sma­ku i aro­ma­cie daw­nych odmian owo­ców, nie posia­da nato­miast w pamię­ci żad­ne­go śla­du o ich nazwie. Takie wła­śnie odmia­ny gro­ma­dzi­my, wyszu­ku­je­my u kolek­cjo­ne­rów, ścią­ga­my z zagra­ni­cy i z pry­wat­nych kolek­cji. Dla naszej szkół­ki waż­ne są war­to­ści zwią­za­ne z pro­duk­cją, wyko­rzy­sta­niem oraz ura­to­wa­niem przed zapo­mnie­niem roślin rodzą­cych owoce.
 Zebra­li­śmy kolek­cje wie­lu gatun­ków roślin owo­co­wych. Naszą pasją jest pozy­ski­wa­nie odmian jabło­ni, gru­szy, pigwy, dere­nia, cze­re­śni, oliw­ni­ka, mor­wy, gło­gów, nie­szpu­łek, jabło­ni ozdob­nych i wie­lu innych. To, jak sta­re lub mało zna­ne odmia­ny rosną, owo­cu­ją, jak sma­ku­ją z każ­dym sezo­nem dostar­cza nam nowych spo­strze­żeń. Sta­re, przed­wo­jen­ne czy też mało zna­ne odmia­ny drzew owo­co­wych nie powin­ny zostać zapo­mnia­ne. Mają one wie­le zalet któ­re potra­fią zasko­czyć nie­jed­ne­go doświad­czo­ne­go sadownika.

Dłu­ga tra­dy­cja pro­duk­cji sadow­ni­czej obec­nie prze­pla­ta się z dzia­łal­no­ścią szkół­kar­ską. W kolek­cji posia­da­my kil­ka­set odmian roślin dają­cych jadal­ne owoce.
 Naszą dość nową „zajaw­ką” jest per­ma­kul­tu­ra – uczy­my się i powo­li wdra­ża­my ją w życie.

Znaj­du­je­my się w miej­sco­wo­ści Michrów, w oko­li­cach Tarczyna.
 Zapraszamy! 🙂

Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny Brzeziny | Michał Winiarski 

Zabyt­ko­wa Osa­da Młyń­ska to zespół budyn­ków drew­nia­nych w skład któ­rych wcho­dzi dom mły­na­rza, budy­nek daw­nej sto­do­ły i staj­ni oraz młyn i tar­tak. Na tere­nie zagro­dy utwo­rzo­no w 2016 roku muzeum reje­stro­wa­ne, a całość jest pod ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską od 2010 roku. Osa­da znaj­du­je się w obsza­rze 3,5 hek­ta­ro­we­go gospo­dar­stwa poło­żo­ne­go wzdłuż poto­ku. Upra­wia­my orkisz, w pla­nach jest odtwo­rze­nie sadu ze sta­ry­mi odmia­na­mi drzew owo­co­wych i pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa według zasad per­ma­kul­tu­ry. Na miej­scu ist­nie­je moż­li­wość zaku­pu mąki orki­szo­wej. Zaj­mu­je­my się tak­że edu­ka­cją w zakre­sie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go wsi.

Siedlisko Permakultury Zdrojewo Marta Kulczyńska i Bartłomiej Lindner | Zdrojewo

Sie­dli­sko to miej­sce wystę­po­wa­nia dane­go gatun­ku roślin, zwie­rząt lub ich zespo­łów. Posłu­ży­li­śmy się tym wyra­że­niem two­rząc Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdro­je­wo. Z jed­nej stro­ny to nasz wyma­rzo­ny wiej­ski dom, miej­sce nasze­go życia. Z dru­giej to tak­że dom wszyst­kich istot żywych, z któ­ry­mi dzie­li­my się wspól­ną przestrzenią.

Gospo­dar­stwo poło­żo­ne na obsza­rze Nad­wi­ślań­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go stwo­rzo­ne w mar­cu 2019 roku przez pasjo­na­tów per­ma­kul­tu­ry Mar­tę i Bart­ka. Sie­dli­sko­wy sad owo­co­wy ze sta­ry­mi odmia­na­mi drzew oraz sad orze­chów lasko­wych prze­kształ­ca­my na ogród leśny. Ogród warzyw­ny zapro­jek­to­wa­li­śmy przy wyko­rzy­sta­niu róż­nych per­ma­kul­tu­ro­wych tech­nik na VI kla­sie ziemi.

Wytwa­rza­my wie­le prze­two­rów według sta­rych recep­tur w pie­cu opa­la­nym drew­nem, a powsta­łe nad­wyż­ki sprze­da­je­my na lokal­nych bazar­kach i rynkach.

Gro­ma­dzi­my wodę desz­czo­wą i korzy­sta­my z ener­go­osz­częd­nej infra­struk­tu­ry w posta­ci kom­po­stu­ją­cych toa­let i prysz­ni­ca solar­ne­go. Sta­rą cha­łu­pę remon­tu­je­my z wyko­rzy­sta­niem natu­ral­nych mate­ria­łów budow­la­nych. Pla­nu­je­my budo­wę szklar­ni oraz sys­te­mu zago­spo­da­ro­wa­nia wody szarej.

Dys­po­nu­je­my miej­scem dla wolon­ta­riu­szy. Zapraszamy :)

dane kon­tak­to­we:
Zdro­je­wo 49, 86–170 Nowe
Tele­fon: 577 822 443
E‑mail: siedliskozdrojewo@gmail.com

Farma Martynika Marta Miłkowska, Chojnów

Far­ma Mar­ty­ni­ka to art – agro­tu­ry­stycz­ne gospo­dar­stwo edu­ka­cyj­ne pro­wa­dzo­ne od czte­rech lat przez Mar­tę i Mate­usza Miłkowskich.

W 2013 roku ucie­kli­śmy od zgieł­ku wiel­kie­go mia­sta na dol­no­ślą­ską wieś aby żyć bli­żej natu­ry i roz­wi­jać swo­je pasje. Od trzech lat remon­tu­je­my swój sta­ry, ponie­miec­ki dom. Naszą wspól­ną pasją jest per­ma­kul­tu­ra i natu­ral­ne budownictwo.
W 2017 roku zało­ży­li per­ma­kul­tu­ro­wy ogród i roz­bu­do­wu­ją go. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty dla dzie­ci i dorosłych.