Ekopoletko

Joanna Bojczewska Ashish Fish

Edu­ka­tor­ka agro­eko­lo­gii, ogrod­nicz­ka doświad­czo­na w ogro­dach per­ma­kul­tu­ro­wych w Anglii i w Pol­sce. Zało­ży­ciel­ka Eko­po­let­ko i Przy­ja­cie­le w Stry­szo­wie pod Kra­ko­wem – przez 3 lata pro­wa­dzi­ła bio­róż­no­rod­ną upra­wę warzyw mikro ska­li (20 arów) przy zacho­wa­niu natu­ral­nych metod i per­ma­kul­tu­ro­wych zasad eko­no­mii, m.in. w mode­lu RWS (Rol­nic­twa Wspie­ra­ne­go Spo­łecz­nie). Ani­ma­tor­ka Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska i Nyele­ni Euro­pe, dzia­łacz­ka na rzecz pro-spo­łecz­nej wizji rol­nic­twa, od pola i tale­rza, do glo­bal­nej poli­ty­ki. Absol­went­ka Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go. Współ­pra­cu­je w ramach edu­ka­cji agre­oko­lo­gicz­nej z orga­ni­za­cja­mi w Pol­sce, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Wło­szech i Rumu­nii. Autor­ka Porad­ni­ka o Sprze­da­ży Bez­po­śred­niej w pro­jek­cie Agro-Edu-Lab. Ini­cja­tor­ka mię­dzy­po­ko­le­nio­wych spo­tkań i wymia­ny wie­dzy rol­ni­ków i rol­ni­czek róż­nych pro­fi­li (tra­dy­cyj­nych, eko­lo­gicz­nych, per­ma­kul­tu­ro­wych). Reali­za­tor­ka krót­kich fil­mów. Z powo­ła­nia antro­po­log. Uczen­ni­ca Zen w linii Rin­zai.

BIO
Jako mło­da oso­ba dora­sta­ją­ca w blo­ku na dru­gim pię­trze, w Opo­lu, mia­łam nie­zwy­kłe szczę­ście doznać wie­lu przy­kła­dów wspól­no­to­wo­ści i kon­tak­tu z natu­rą. Sta­ło się to głów­nie w dwóch rady­kal­nie róż­nych kon­tek­stach, acz bar­dzo zna­czą­cych dla mojej dal­sze­go roz­wo­ju. Czy­taj dalej

Ekopoletko i przyjaciele Stryszów

EKOPOLETKO to gospo­dar­stwo eko­lo­gicz­ne w ser­cu malow­ni­czo poło­żo­nej wsi Stry­szów, któ­re­go dzia­łal­ność dowo­dzi, że moż­li­we jest połą­cze­nie upraw eko­lo­gicz­nych i eko­no­mii w ramach nie­wiel­kiej upra­wy powsta­łej od zera.
Upra­wę na Eko­po­let­ku pro­wa­dzi­my w dwie oso­by, współ­pra­cu­je­my tak­że z sąsia­da­mi i lokal­ny­mi gospo­dar­stwa­mi rol­ny­mi.
 Warzy­wa, zio­ła i prze­two­ry na bazie wła­snych upraw sprze­da­je­my bez­po­śred­nio na Tar­gu Pie­trusz­ko­wym w Kra­ko­wie, Koope­ra­ty­wie Wawel­skiej i 3 restau­ra­cjach. Współ­two­rzy­my lokal­ny sys­tem żyw­no­ści opar­ty na krót­kich, przy­ja­znych śro­do­wi­sku łań­cu­chach pro­duk­cji i dys­try­bu­cji.
 Nasza spe­cjal­ność, Mik­sy Sała­to­we (świe­że mie­szan­ki ponad 30 róż­nych odmian sałat, ziół i kwia­tów), są eko­lo­gicz­ną alter­na­ty­wą dla podob­nych pro­duk­tów dostęp­nych w super­mar­ke­tach pocho­dzą­cych z impor­tu lub upraw prze­my­sło­wych.

Eko­po­let­ko z dro­na pod­czas warsz­ta­tów: Darek Szpak Per­ma­dven­tu­re

WARSZTATY PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO
W dniach 15–18 czerwca’17 (czwar­tek-nie­dzie­la) w Eko­po­let­ko Stry­szów odby­ły się czte­ro­dnio­we Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, któ­re moż­na uznać za wyjąt­ko­wo uda­ne, tym bar­dziej że w trak­cie, ponad zakła­da­ny plan, uwi­docz­nił się ele­ment survi­va­lu (obec­ni wie­dzą – spa­nie na sia­nie itd. – utrud­nie­nia pod­kre­śli­ła pogo­da ogra­ni­cza­jąc suche miej­sca sie­dzą­ce i nie tyl­ko, mimo to dali­śmy radę dzię­ki pozy­tyw­nej ener­gii uczest­ni­ków, pro­wa­dzą­cych oraz Asi naszej gospo­dy­ni :)
 W takich oko­licz­no­ściach przy­ro­dy moc­nym ele­men­tem warsz­ta­tów były wykła­dy – w dru­gim dniu poja­wił się Robert Palu­siń­ski z tema­tem Dra­gon Dre­aminggłę­bo­kiej demo­kra­cji czy­li wymia­rem spo­łecz­no­ścio­wym pro­jek­to­wa­nia per­ma.. Towa­rzy­szą­cy nam w trze­cim dniu nie­ustan­ny deszcz stał się pomoc­ny w oma­wia­nym tema­cie reten­cji – budo­wa­ną minia­tur­kę w sys­te­mie Key­li­ne Design pra­wie nie trze­ba było pole­wać :) a mie­rze­nie pro­fi­lu cyr­klem pod­po­wia­da­ły zbie­ra­ją­ce się na polu kału­że :)

zdję­cia w gale­riach Asia Boj­czew­ska

klip wideo: Mate­usz Ter­li­kow­ski, śpie­wa i gra na uku­le­le Aga­ta Wala

Z desz­czu cie­szy­ły się rośli­ny, a my razem z nimi lepiąc pod dachem sto­do­ły kul­ki nasien­ne i pro­wa­dząc roz­mo­wę o nie­in­wa­zyj­nych meto­dach upra­wy, głę­bo­kiej eko­lo­gii i poli­ty­ce suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej, ety­ce i per­ma­kul­tu­rze.. Co waż­niej­sze, uda­ło nam się wspól­nie poma­rzyć w krę­gu Dra­gontal­king stick’iem.. To nie­wąt­pli­wie naj­moc­niej­szy ele­ment warsz­ta­tów: łącze­nie nas w jed­nej idei i prak­ty­ce per­ma­kul­tu­ry.
 Dzię­ku­ję Wam za obec­ność i wyro­zu­mia­łość. Ben

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW w Eko­po­let­ko Stry­szów (pod­kre­śle­nie zna­czy ukoń­cze­nie warsz­ta­tów i świa­dec­two z zie­lo­nym paskiem :) Czy­taj dalej