Ekopoletko i przyjaciele Stryszów

EKOPOLETKO to gospo­dar­stwo eko­lo­gicz­ne w ser­cu malow­ni­czo poło­żo­nej wsi Stry­szów, któ­re­go dzia­łal­ność dowo­dzi, że moż­li­we jest połą­cze­nie upraw eko­lo­gicz­nych i eko­no­mii w ramach nie­wiel­kiej upra­wy powsta­łej od zera.
Upra­wę na Eko­po­let­ku pro­wa­dzi­my w dwie oso­by, współ­pra­cu­je­my tak­że z sąsia­da­mi i lokal­ny­mi gospo­dar­stwa­mi rolnymi.
 Warzy­wa, zio­ła i prze­two­ry na bazie wła­snych upraw sprze­da­je­my bez­po­śred­nio na Tar­gu Pie­trusz­ko­wym w Kra­ko­wie, Koope­ra­ty­wie Wawel­skiej i 3 restau­ra­cjach. Współ­two­rzy­my lokal­ny sys­tem żyw­no­ści opar­ty na krót­kich, przy­ja­znych śro­do­wi­sku łań­cu­chach pro­duk­cji i dystrybucji.
 Nasza spe­cjal­ność, Mik­sy Sała­to­we (świe­że mie­szan­ki ponad 30 róż­nych odmian sałat, ziół i kwia­tów), są eko­lo­gicz­ną alter­na­ty­wą dla podob­nych pro­duk­tów dostęp­nych w super­mar­ke­tach pocho­dzą­cych z impor­tu lub upraw przemysłowych.

Eko­po­let­ko z dro­na pod­czas warsz­ta­tów: Darek Szpak Per­ma­dven­tu­re

WARSZTATY PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO
W dniach 15–18 czerwca’17 (czwar­tek-nie­dzie­la) w Eko­po­let­ko Stry­szów odby­ły się czte­ro­dnio­we Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, któ­re moż­na uznać za wyjąt­ko­wo uda­ne, tym bar­dziej że w trak­cie, ponad zakła­da­ny plan, uwi­docz­nił się ele­ment survi­va­lu (obec­ni wie­dzą – spa­nie na sia­nie itd. – utrud­nie­nia pod­kre­śli­ła pogo­da ogra­ni­cza­jąc suche miej­sca sie­dzą­ce i nie tyl­ko, mimo to dali­śmy radę dzię­ki pozy­tyw­nej ener­gii uczest­ni­ków, pro­wa­dzą­cych oraz Asi naszej gospodyni :)
 W takich oko­licz­no­ściach przy­ro­dy moc­nym ele­men­tem warsz­ta­tów były wykła­dy – w dru­gim dniu poja­wił się Robert Palu­siń­ski z tema­tem Dra­gon Dre­aminggłę­bo­kiej demo­kra­cji czy­li wymia­rem spo­łecz­no­ścio­wym pro­jek­to­wa­nia per­ma.. Towa­rzy­szą­cy nam w trze­cim dniu nie­ustan­ny deszcz stał się pomoc­ny w oma­wia­nym tema­cie reten­cji – budo­wa­ną minia­tur­kę w sys­te­mie Key­li­ne Design pra­wie nie trze­ba było pole­wać :) a mie­rze­nie pro­fi­lu cyr­klem pod­po­wia­da­ły zbie­ra­ją­ce się na polu kałuże :)

zdję­cia w gale­riach Asia Bojczewska

klip wideo: Mate­usz Ter­li­kow­ski, śpie­wa i gra na uku­le­le Aga­ta Wala

Z desz­czu cie­szy­ły się rośli­ny, a my razem z nimi lepiąc pod dachem sto­do­ły kul­ki nasien­ne i pro­wa­dząc roz­mo­wę o nie­in­wa­zyj­nych meto­dach upra­wy, głę­bo­kiej eko­lo­gii i poli­ty­ce suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej, ety­ce i per­ma­kul­tu­rze.. Co waż­niej­sze, uda­ło nam się wspól­nie poma­rzyć w krę­gu Dra­gontal­king stick’iem.. To nie­wąt­pli­wie naj­moc­niej­szy ele­ment warsz­ta­tów: łącze­nie nas w jed­nej idei i prak­ty­ce permakultury.
 Dzię­ku­ję Wam za obec­ność i wyro­zu­mia­łość. Ben

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW w Eko­po­let­ko Stry­szów (pod­kre­śle­nie zna­czy ukoń­cze­nie warsz­ta­tów i świa­dec­two z zie­lo­nym paskiem :) 

  1. Ali­cja Seweryn
  2. Aga­ta Wala
  3. Moni­ka Jurczak
  4. Anna Smierz­chal­ska
  5. Alek­san­dra Kos Fb
  6. Adam Kos
  7. Anna Jawor­ska
  8. Rena­ta Kołton
  9. Anna Paw­luk
  10. Mate­usz Terlikowski
  11. Marek Błażytko
  12. Krzysz­tof Jankowski
  13. Mar­ty­na Łuka­siak Fb

PROGRAM: jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów z dwo­ma cie­ka­wy­mi roz­sze­rze­nia­mi. W Eko­po­let­ku warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia spo­łecz­no­ści popro­wa­dzi Robert Palu­siń­ski - psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta spo­łecz­no­ści, znaw­ca i pro­pa­ga­tor meto­dy Dra­gon Dre­aming i zasad głę­bo­kiej demokracji.
 W Eko­po­let­ku sko­rzy­sta­my rów­nież z doświad­cze­nia gospo­dy­ni :) Joan­na Boj­czew­ska(Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy i Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska) przed­sta­wi nam spo­sób na opła­cal­ną eko­lo­gicz­ną upra­wę warzyw oraz wpro­wa­dzi nas w taj­ni­ki zbio­ru i prze­cho­wy­wa­nia nasion.

HARMONOGRAM DZIENNYNOCNY :)    WIECEJ INFO


WARSZTATYEKOPOLEKO STRYSZÓWPOSTACH Fb

DZIEŃ PIERWSZY


DZIEŃ DRUGI
DZIEŃ TRZECI

DZIEŃ CZWARTY


↓ link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..↓ Mapa z pinez­ka­mi na gospo­dar­stwie w Buga­ju i w Ekopoletku :)

Poza per­ma­kul­tu­rą w EKOPOLETKU popu­la­ry­zu­je­my wie­dzę na temat upraw eko­lo­gicz­nych. Pro­wa­dzi­my prak­tycz­ne warsz­ta­ty Od Wideł do Widel­ca dzie­ląc się wie­dzą o Suwe­ren­no­ści Żywnościowej.
 Zapra­sza­my na wolon­ta­riat spo­łecz­ny w gospo­dar­stwie,
Reset w Polu, dają­cy moż­li­wość kon­tak­tu z zie­mią pod­czas prac polo­wych. W 2017 r. będą odby­wa­li u nas prak­ty­ki stu­den­ci Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go. Joan­na Boj­czew­ska Eko­po­let­ko

Leave a Reply