Permaculture Research Institute

Geoff Lawton Permaculture Research Institute

Geoff Law­ton pro­wa­dzi Per­ma­cul­tu­re Rese­arch Insti­tu­te w Austra­lii, insty­tut Bil­la Mol­li­so­na i Davi­da Holm­gre­na.. Geoff jest w tej chwi­li chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym nauczy­cie­lem per­ma­kul­tu­ry na świe­cie, zna­ny przede wszyst­kim z mate­ria­łów udo­stęp­nia­nych w inter­ne­cie, gdzie pro­wa­dzi rów­nież kur­sy per­ma­kul­tu­ry onli­ne. Geoff ma bar­dzo dobrą i boga­tą stro­nę (http://www.geofflawtononline.com/), na któ­rej udo­stęp­nio­ne jest kil­ka­dzie­siąt fil­mów per­ma­kul­tu­ro­wo instruk­ta­żo­wych i wie­le innych mate­ria­łów. Tam rów­nież moż­na zapi­sać się na kurs.. Geoff podró­żu­je po świe­cie, pro­wa­dził pro­jek­ty już w podob­no 30-tu kra­jach, wie­le moż­na obej­rzeć rów­nież na youtu­be.. Geoff Law­ton był rów­nież w Pol­sce, udzie­lił wywia­du Kry­ty­ce Poli­tycz­nej, link poni­żej :) uwa­ga rary­tas, trawniki :)

Law­ton: Per­ma­kul­tu­ra, czy­li jak żyć w spo­sób spo­łecz­nie odpowiedzialny


Permakulturowy trawnik? Angelo Eliades, Permaculture Research Institute 

Nie­na­wi­dzę traw­ni­ków… – Bill Mol­li­son w wywia­dzie Scot­ta Lon­do­na Per­ma­kul­tu­ra – cicha rewo­lu­cja.

Traw­ni­ki, nie­waż­ne czy się je kocha czy nie­na­wi­dzi, nale­żą do tych ele­men­tów nasze­go współ­cze­sne­go kra­jo­bra­zu, z któ­ry­mi jeste­śmy do tego stop­nia zży­ci, że nie zasta­na­wia­my się skąd się wzię­ły. Posia­da­my traw­ni­ki, bo „zawsze je mie­li­śmy”, lecz czy na pewno?
 Więk­szość prak­ty­ków per­ma­kul­tu­ry traw­ni­ków szcze­rze nie­na­wi­dzi, widząc mar­nu­ją­cą się pod ich zie­le­nią prze­strzeń, jaka mogła by być lepiej spo­żyt­ko­wa­na w upra­wie żyw­no­ści! Lecz jaki był­by efekt, moż­na prze­wrot­nie zapy­tać, gdy­by do „znie­na­wi­dzo­ne­go” traw­ni­ka zasto­so­wać zasa­dy zdro­we­go, eko­lo­gicz­ne­go (susta­ina­ble) pro­jek­to­wa­nia? Spró­buj­my zmie­rzyć się z tym kon­tro­wer­syj­nym pomy­słem i spró­bo­wać umie­ścić (uspra­wie­dli­wić) traw­nik w permakulturze!
 Na począ­tek, dla lep­szej per­spek­ty­wy pro­ble­mu, spójrz­my skąd wzię­ły się traw­ni­ki i dla­cze­go, mimo tru­dów z nimi zwią­za­nych, sta­ra­my się je utrzymywać.
Czy­taj dalej