Geoff Lawton

Geoff Lawton Permaculture Research Institute

Geoff Law­ton pro­wa­dzi Per­ma­cul­tu­re Rese­arch Insti­tu­te w Austra­lii, insty­tut Bil­la Mol­li­so­na i Davi­da Holm­gre­na.. Geoff jest w tej chwi­li chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym nauczy­cie­lem per­ma­kul­tu­ry na świe­cie, zna­ny przede wszyst­kim z mate­ria­łów udo­stęp­nia­nych w inter­ne­cie, gdzie pro­wa­dzi rów­nież kur­sy per­ma­kul­tu­ry onli­ne. Geoff ma bar­dzo dobrą i boga­tą stro­nę (http://www.geofflawtononline.com/), na któ­rej udo­stęp­nio­ne jest kil­ka­dzie­siąt fil­mów per­ma­kul­tu­ro­wo instruk­ta­żo­wych i wie­le innych mate­ria­łów. Tam rów­nież moż­na zapi­sać się na kurs.. Geoff podró­żu­je po świe­cie, pro­wa­dził pro­jek­ty już w podob­no 30-tu kra­jach, wie­le moż­na obej­rzeć rów­nież na youtu­be.. Geoff Law­ton był rów­nież w Pol­sce, udzie­lił wywia­du Kry­ty­ce Poli­tycz­nej, link poni­żej :) uwa­ga rary­tas, trawniki :)

Law­ton: Per­ma­kul­tu­ra, czy­li jak żyć w spo­sób spo­łecz­nie odpowiedzialny


Inhabit A Permaculture Perspective

Ele­ganc­ko zre­ali­zo­wa­ny film pro­pa­gan­do­wy (w dobrym sen­sie sło­wa). Film moż­na obej­rzeć w cało­ści z pol­ski­mi napi­sa­mi. Został prze­tłu­ma­czo­ny w ramach pro­jek­tu Dla Kli­ma­tu Pol­skiej Ziel­nej Sie­ci. Poni­żej trailer

obsa­da: http://inhabitfilm.com/cast/