Filozofia i historia idei permakultury Wykłady permakultury część 2

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA

 • Masa­no­bu Fuku­oka Sawing Seeds in the Desert
 • Rudolf Ste­iner Moral­na percepcja
 • Rudolf Ste­iner What Is Bio­dy­na­mics?: A Way to Heal and Revi­ta­li­ze the Earth
 • Maria Thun Pie­lę­gna­cja ogrodu
 • Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy w Grzybowie
 • XIV Semi­na­rium Dobre Żniwa
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Ekologiczno–Kulturalne ZIARNO – histo­ria rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w Polsce
 • Mie­czy­sław Babal­ski – Gospo­dar­stwo BioBabalscy
 • Ana­sta­zja Wła­di­mir Megre
 • Umber­to Galim­ber­ti Mity nasze­go cza­su, Świat grec­ki i wyż­szość natu­ry nad tech­ni­ką, Zmierzch poli­ty­ki w dobie tech­ni­ki, Bez­sil­ność ety­ki w cza­sach tech­ni­ki, Prze­mia­na antro­po­lo­gicz­na w cza­sach techniki
 • Epi­kur List do Menoikeusa
 • Pla­ton Zrów­no­wa­żo­na osada
 • Melis­sa Lane Eco-Repu­blic: What the Ancients Can Teach Us abo­ut Ethics, Vir­tue, and Susta­ina­ble Living
 • Hen­ry David Tho­re­au Wal­den
 • Jan Jakub Rous­se­au Wyzna­nia, Emil, czy­li o wychowaniu
 • Hil­de­gar­d’s Healing Plants
 • Marek Aure­liusz Medy­ta­cje
 • Zhu­ang­zi Drze­wo do niczego
 • Jared Dia­mond Strzel­by, zaraz­ki, maszy­ny, Upa­dek, The World Until Yester­day: What Can We Learn from Tra­di­tio­nal Societies?
 • The Myth of Chief Seatlle
 • Edward O. Wil­son Bio­phi­lia Hypothesis
 • Lynn Mar­gu­lis Sym­bio­tycz­na planeta
 • Ste­phan Har­ding Ani­ma­te Earth
 • Earth From Spa­ce – film full HD Nova
 • Ter­ra Pre­ta – film
 • Natu­ral Far­ming with Masa­no­bu Fuku­oka ‑film
 • Warsz­ta­ty lepie­nia z gli­ny i nasion
 • 2017 Per­ma­cul­tu­re Calen­dar with moon plan­ting guide

 • GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Leave a Reply