Ostoja Biodomek Gniewoszów, Kotlina Kłodzka

Bio­Do­mek to pierw­szy pre­fa­bry­ko­wa­ny eko­do­mek mobil­ny w Pol­sce. Jego pro­to­typ sta­nął w Gnie­wo­szo­wie, w prze­pięk­nej oko­li­cy gór bystrzyc­kich. Na dział­ce powsta­je ogród per­ma­kul­tu­ro­wy. Pierw­sze przy­go­to­wa­nia były wyko­na­ne trzy lata temu (nie kosze­nie, pierw­sze nasa­dze­nia, obser­wa­cje). Nowe nasa­dze­nia wyko­na­no na jesień. W przy­szłych latach będą regu­lar­nie tu orga­ni­zo­wa­ne spo­tka­nia i warsz­ta­ty z zagad­nień natu­ral­ne­go budow­nic­twa i per­ma­kul­tu­ry i będzie roz­wi­ja­ny natu­ral­ny ogród. Ser­decz­nie Was zapra­szam. :) eKo­da­ma

Stro­na web: https://www.facebook.com/biodomek

18 – 20 sierpnia’17 w Bio­Dom­ku i w pobli­skim Gnie­wo­szo­wie odbę­dzie się kurs mini warsz­ta­ty: Wpro­wa­dze­nie do pro­jek­to­wa­nia natu­ral­ne­go – poni­żej link na wyda­rze­nie Fb :) Zapraszamy.


Leave a Reply