Inhabit A Permaculture Perspective

Ele­ganc­ko zre­ali­zo­wa­ny film pro­pa­gan­do­wy (w dobrym sen­sie sło­wa). Film moż­na obej­rzeć w cało­ści z pol­ski­mi napi­sa­mi. Został prze­tłu­ma­czo­ny w ramach pro­jek­tu Dla Kli­ma­tu Pol­skiej Ziel­nej Sie­ci. Poni­żej trailer

obsa­da: http://inhabitfilm.com/cast/

Komentarze

  1. Prze­pra­szam, ale gdzie možna go obej­rzeć z pol­ski­mi napi­sa­mi, bo na poda­nej stro­nie napi­sy są w pię­ciu innych niż pol­ski językach.

    1. z pol­ski­mi napi­sa­mi nie da się obej­rzeć w net­cie. pol­skie napi­sy przy­go­to­wa­ła do Pol­ska Zie­lo­na Sieć na potrze­by pro­jek­cji kino­wych.. pro­szę w tej spra­wie pisać do PZS :) pozdrawiam

Leave a Reply