budownictwo naturalne

Jurtownia :-) kampus projekt siedziby szkoły Permakultura.Edu.PL, gospodarstwo wspólnotowe, ośrodek edukacyjny | Podlesie, wieś Kiczyce, gmina Skoczów, Śląsk Cieszyński

Sześć hek­ta­rów, ogro­dzo­ne. Zie­mia czę­ścio­wo pod wyco­fu­ją­cy­mi się szkół­ka­mi i matecz­ni­ka­mi drze­wek owo­co­wych – roz­po­czy­na­my pro­ces eko-rege­ne­ra­cji. Na tere­nie żad­nych zabu­do­wań, poza wago­no­wym dom­kiem obi­tym deska­mi, na biu­ro-maga­zyn szko­ły :) jest wodo­ciąg w stud­ni i prąd za pło­tem.
 Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka roz­rzu­co­nych gospo­darstw, wygod­ny dojazd, wąska, gład­ka asfal­tów­ka, 7 kilo­me­trów do Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek :), dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. W pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły.
 Od pół­no­cy duży las cią­gną­cy się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki, za lasem naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim stawy 1)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go! Poza tym w pobli­żu rze­ka Wisła z pięk­nym dzi­kim zako­lem a za rze­ką stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­bach (sta­ra nie­prze­rwa­na za komu­ny tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­skich). No i Cze­chy – do gra­ni­cy 15 km :)

↓ pinez­ka zna­czy ogród Jur­tow­ni, na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniejsz mapę – zoba­czysz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..) na mapie dostęp­na opcja Stre­et View

Ogród i zie­mię, któ­ra jest obec­nie jesz­cze czę­ścio­wo pod kon­wen­cjo­nal­ną pro­duk­cją szkół­kar­ską, pra­gnie­my oddać Natu­rze. Jeśli zasto­su­je­my zasa­dy per­ma­kul­tu­ry, może­my to zro­bić razem z ludź­mi żyją­cy­mi w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem :) Marzy nam się wspól­no­to­we gospo­dar­stwo, warsz­ta­to­wa szko­ła głę­bo­kiej eko­lo­gii i per­ma­kul­tu­ry w cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­ne­go ośrod­ka roz­wo­ju ducho­we­go, z teo­rią Gai u pod­staw świa­to­po­glą­do­wych.

Reali­za­cję zaczy­na­my od remon­tu wago­nu pod lokum gospodyni/gospodarza, z kuch­nią, poko­jem i toa­le­tą kom­po­sto­wą. Jeśli wio­sną uda­ło­by się posta­wić polo­we prysz­ni­ce i sani­ta­ria­ty dla ple­ne­ro­wych gości, moż­na by urzą­dzić latem warsz­ta­ty budo­wy pierw­szej jur­ty takiej jak w Osa­dzie w Mar­ci­no­wie ↓Warun­kiem zamiesz­ka­nia w Jur­tow­ni będzie prze­strze­ga­nie zasad per­ma­kul­tu­ry – tro­ska o Zie­mię, tro­ska o ludzi i spra­wie­dli­we dzie­le­nie się Dobra­mi… Wege­ta­ria­nizm oraz wno­sze­nie do wspól­no­ty cze­goś twór­cze­go: znaw­stwa, sztu­ki lub rze­mio­sła.

Wyobra­ża­my sobie że ośro­dek będzie począt­ko­wo sezo­no­wy, z domem wspól­no­to­wym (z natu­ral­nych mate­ria­łów) gdzie będzie duża kuch­nia, sau­na, sala warsz­ta­to­wa, oraz miesz­ka­nie gospo­da­rza.
 Poza stre­fą wspól­no­to­wą prze­wi­dzia­ne są prze­strze­nie pry­wat­ne, wstęp­nie pod namio­ty.. jako, że na tere­nie są obec­nie szkół­ki, chce­my pozo­sta­wić część drze­wek na miej­scu, two­rząc polan­ki w sadzie o ład­nej geo­me­trii nasa­dzeń. Na polan­kach moż­na by sta­wiać lek­ką zabu­do­wę, każ­da będzie mieć wła­sną toa­le­tę kom­po­sto­wą, grząd­kę.. namiot, jur­tę, albo karawan 2)↓, na polan­ki nie będzie dopro­wa­dza­na woda ani prąd, chy­ba, że z pane­lu – nie będzie­my kale­czyć zie­mi żad­ny­mi prze­wo­da­mi i kana­li­za­cja­mi..

Doce­lo­wo chce­my, by na tere­nie powstał ośro­dek edu­ka­cyj­ny poza­re­li­gij­ne­go, świec­kie­go roz­wo­ju ducho­we­go, eko­te­ra­pii oraz per­ma­kul­tu­ry i życia w zgo­dzie z Natu­rą.

link na pre­zen­ta­cję pro­jek­tu Jur­tow­ni w pre­zi: https://prezi.com/ lub bez­po­śred­nio tutaj ↓

Pla­no­wa­ne źró­dła docho­du gospo­dar­stwa: przede wszyst­kim z dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (z orga­ni­zo­wa­nych warsz­ta­tów), a tak­że z upra­wy zie­mi (jest jej wystar­cza­ją­co dużo pod grząd­ki zdro­wych warzyw lub owo­ców :) albo z innej dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czo-arty­stycz­nej, bo z hodow­li zwie­rząt raczej nie, chy­ba że pod ani­ma­lo­te­ra­pię; pita­go­rej­ski wege­ta­ria­nizm wyklu­cza zabi­ja­nie.

   [ + ]

1. gospodarstwo i zakład doświad­czal­ny Gołysz, miej­sce zna­ne od XVI w.
2. żadnych trwa­łych „beto­no­wych“ fun­da­men­tów, aby nie kale­czyć zie­mi – waru­nek jakiej­kol­wiek zabu­do­wy – stąd poja­wił się pomysł jur­ty, lubi­my okrą­głe budow­le, kopuł­ki na przy­kład, ale może być rów­nież prze­no­śny Bio­Do­mek na fun­da­men­tach wkrę­to­wych, wóz albo przy­cze­pa kam­per..

Ziemia Ręce Domy EarthHandsAndHouses EHAH – Warsztaty

Sezon pol­ski zaczę­li­śmy w maju. Kil­ka osób wio­sną zde­cy­do­wa­ło się na warsz­ta­ty tyn­kar­skie. Odby­ły się pod Płoń­skiem. Tam gdzie stoi sło­mia­ny dom z zie­lo­nym dachem i i zie­mian­ka z wor­ków z pia­skiem kry­ta wió­rem osi­ko­wym.
Na począt­ku pozna­je­my gli­nę. Jej kle­istość, hydro­sko­pij­nosc, wytrzy­ma­łość na ści­ska­nie i pla­stycz­ność.
Rolu­je­my węży­ki, budu­je­my gli­nia­ne wie­że .
Waż­nym dzia­ła­niem jest lepie­nie plac­ków z gli­ny . Każ­dy ma inna pro­por­cje pia­chu , gli­ny ‚siecz­ki. Po wyschnię­ciu poka­żą nam jaka pro­por­cja jest wła­ści­wa w kon­kret­nym przy­pad­ku.
Szo­kiem dla nie­któ­rych jest doda­tek świe­żej kro­wiej kupy do gli­nia­nej zapra­wy.
W ramach zajęć prak­tycz­nych odna­wia­my ścia­nę zewnętrz­ną na sło­mia­nym domku./ma już 8 lat/
Doda­tek pięk­nej czer­wo­nej gli­ny z gór Świę­to­krzy­skich ocie­pla kolor tyn­ku.
Z prze­sia­nej gli­ny, drob­niut­kie­go pia­chu szlich­to­we­go i kle­ju z maki psze­nicz­nej robi­my tyn­ki wewnętrz­ne. Nakła­da­my dwie war­stwy i gła­dzi­my gąb­ką lub ręką , mocząc ją czę­sto w kle­ju. Czy­taj dalej