produkcja żywności

JEDYNĄ DROGĄ BY ZACHOWAĆ ZDROWIE SWOJE I ZIEMI JEST EKOLOGICZNE ROLNICTWO

80 % zie­mi w Pol­sce to tere­ny gospo­dar­stw chłop­ski­ch. Są to gospo­dar­stwa rodzin­ne.
Wie­le z nich jest na pro­gu opła­cal­no­ści, albo są wrę­cz nie­opła­cal­ne.
Sfe­ry rzą­do­wo bus­si­ne­so­we lan­su­ją wzo­rem prze­ży­ty­ch wzor­ców zachod­ni­ch model rol­nic­twa prze­my­sło­we­go. Wiel­kie liczą­ce set­ki a nawet tysią­ce ha, uży­wa­ją­ce dużo che­mii kom­bi­na­ty rol­ne i hodow­la­ne mają być alter­na­ty­wą dla gospo­dar­stw chłop­ski­ch.
Zre­ali­zo­wa­nie tego mode­lu dopro­wa­dzi do ban­kruc­twa kil­ka­set tysię­cy mały­ch gospo­dar­stw. Bez pra­cy pozo­sta­nie ok. 3 mln ludzi. Moż­na zadać sobie pyta­nie — kogo to obcho­dzi ?
Mia­sto tych ludzi nie wchło­nie — bo w mia­sta­ch też jest bez­ro­bo­cie.
***
Jedy­ną sen­sow­ną alter­na­ty­wą jest rol­nic­two eko­lo­gicz­ne.
Prze­wi­du­je ono wyż­szą pra­co­chłon­no­ść o ok 30 % od rol­nic­twa kon­wen­cjo­nal­ne­go, ale rąk do pra­cy nie bra­ku­je.
Niż­sze są nato­mia­st nakła­dy, ponie­waż nie sto­su­je się nawo­zów sztucz­ny­ch i che­micz­ny­ch środ­ków ochro­ny roślin. Pod­sta­wą nawo­że­nia jest kom­po­st. Prze­twa­rza on w próch­ni­cę mate­rie orga­nicz­ną.. Czy­taj dalej

Uprawa żywności Bioróżnorodność

ZIELONY BALKON

Jeże­li masz bal­kon, to zbio­ry żyw­no­ści z metra kwa­dra­to­we­go bal­ko­nu mogą być więk­sze niż z takiej samej powierzch­ni upraw na polu. Nie­któ­rzy potra­fią zebrać nawet 70 kg żyw­no­ści z upraw na bal­ko­nie, któ­ry ma tyl­ko 20 metrów kwa­dra­to­wy­ch. To 3,5 kg na metr kwa­dra­to­wy i 35 ton na hek­tar…
Geoff Law­ton w wywia­dzie dla Kry­ty­ki Poli­tycz­nej

balkon_garden

PARKI I TRAWNIKI
Gdzie­kol­wiek się znaj­dę gło­szę znie­sie­nie kul­tu­ry traw­ni­ków, mam na myśli sztucz­ną zie­leń stwo­rzo­ną przez ludzi kosz­tem natu­ry, zie­leń mono­ton­ną, któ­ra jest niczym wię­cej niż pozo­sta­ło­ścią aro­ganc­kiej, ary­sto­kra­tycz­nej kul­tu­ry Euro­py
Masa­no­bu Fuku­oka, “Sawing Seeds in the Desert”

lown_culture

Nie­na­wi­dzę traw­ni­ków” — Bill Mol­li­son w Per­ma­kul­tu­ra — cicha rewo­lu­cja… oraz Geoff Law­ton o traw­ni­ka­ch dla Kry­ty­ki Poli­tycz­nej.


DZIAŁKI I OGRODY SPOŁECZNE

Rodzinne_Ogrody_Dzialkowe

mandala_garden