(Polski) Warsztaty projektowania permakulturowego 2017 na terenie Polski :) wybrane siedliska: Kacze Bagno w Kurzętniku, Urodzajnia na Średniówce, Ekopoletko, Stańkowa, Nowina, Belna Górna, Jabłonkowy Gaj w Jabłonce, Purda, Farma Czerniec oraz Rusinowo koło Świdwina

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.

Komentarze

 1. ZAPROSZENI GOŚCIE w warsz­ta­tach w róż­nych miej­scach (pro­szę spraw­dzać szcze­gó­ło­wo) wezmą udział i popro­wa­dzą zaję­cia zna­mie­ni­te spe­cja­list­ki i zna­ni fachowcy :)

  Kasia Don­ner z Teatru Srebr­na Góra, popro­wa­dzi część warsz­ta­tów czu­cia Zie­mi ANIMATE EARTH w Kaczym Bagnie.. i praw­do­po­dob­nie pozo­sta­łych miej­scach z wyjątkiem…

  Robert Palu­siń­ski psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta spo­łecz­no­ści, spe­cja­li­sta od Dra­gon Dre­aming i głę­bo­kiej demo­kra­cji, popro­wa­dzi część pro­jek­to­wa­nia spo­łecz­no­ści na warsz­ta­tach w Ekopoletku.

  Julia Gmo­siń­ska instruk­tor­ka jogi i akro­jo­gi popro­wa­dzi inte­gru­ją­ce zaję­cia rucho­we w Stańkowej.

  Joan­na Boj­czew­ska z Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go i Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska przed­sta­wi nam spo­sób na opła­cal­ną eko­lo­gicz­ną upra­wę warzyw oraz jak zbie­rać i prze­cho­wać nasio­na. Joan­na poja­wi się jako gospo­dy­ni na warsz­ta­tach w Eko­po­let­ku i jako gość w Bel­nej Górnej.

  Mag­da­le­na Gór­ska (eKo­da­ma) archi­tekt­ka i człon­ki­ni OSBN (Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Budow­nic­twa Natu­ral­ne­go) opo­wie nam o budow­nic­twie natu­ral­nym na warsz­ta­tach w Nowinie :)

  Ala Jul­ka Pękal­ska spe­cja­list­ka od kom­po­sto­wa­nia z cer­ty­fi­ka­ta­mi perma :)

  Woj­ciech Gór­ny Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa i per­ma forum Permisie

  (Obec­ność zapro­szo­nych nie jest do koń­ca potwier­dzo­na – Ben)

 2. HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ :)
  propozycja do uzgodnienia


  czwar­tek
  do połu­dnia:
    zjazd. zaczy­na­my o 13-tej roz­pa­le­niem pod kociołkiem :)
  14-ta, 15-ta:
    1. zapo­zna­nie w krę­gu uczestników
    2. wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia permakulturowego
     prezentacja
    3. Ani­ma­te Earth – ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi i kon­tak­tu z Biosferą
     wyciecz­ka do lasu
  19-ta:
    kolacja
  wie­czo­rem:
     ognisko


  pią­tek
    po śniadaniu
  9‑ta:
    1. wpro­wa­dze­nie w Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we wykład-prezentacja
    2. Dra­gon Dre­aming – wpro­wa­dze­nie w metodę
     wspól­nej reali­za­cji pro­jek­tów – prezentacja
  13-ta:
    obiad
    po obie­dzie obej­ście gospodarstwa :)
  15-ta:
    1. lepie­nie z gli­ny i nasion inne dzia­ła­nie praktyczne
    2. Ani­ma­te Earth
  19-ta:
    kolacja
  wie­czo­rem:
    film – per­ma inspiracja


  sobo­ta
  rano:
    ulu­bio­ne śnia­da­nie :) po śnia­da­niu lekcje
  9‑ta:
    1. zasa­dy reten­cji i kompostowania
     wykład i prezentacja
    2. ćwi­cze­nia Ani­ma­te Earth
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. zaba­wa Key­li­ne Design
    2. mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu (zaję­cia prak­tycz­ne retencji)
  19-ta
    kolacja
  wie­czo­rem:
    prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming przy ogni­sku marzy­my o eko­wio­sce na przy­kła­dzie Jurtowni.


  nie­dzie­la
  po śnia­da­niu:
    1. pro­jek­to­wa­nie permakulturowe
     (mapo­wa­nie tere­nu) (rysu­nek)
    2. Ani­ma­te Earth
  po obie­dzie: koń­czy­my warsztaty..
    poże­gna­nie w kręgu
    15-ta, 16-ta, 17-ta rozjazd

 3. OPCJONALNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :)
  Codzien­nie do wybo­ru jed­no z opcjo­nal­nych, prak­tycz­nych roz­sze­rzeń warsz­ta­tów w zależ­no­ści od pogo­dy, chę­ci i nastro­ju grupy..

    ∗  Zaba­wa Key­li­ne Designw mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne design w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy :-) wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my całość wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu retencji

    ∗  Lepie­nie kulek nasien­nych z gli­ny i nasion roślin mio­do­daj­nych.. Goto­we kul­ki roz­sie­je­my na miej­scu wska­za­nym przez gospo­da­rzy pod­no­sząc bio­róż­no­rod­ność na tere­nie sie­dli­ska i w oko­li­cy. Nauczy­my się przy oka­zji sta­ro­żyt­nej nie­in­wa­zyj­nej meto­dy zasie­wu – wię­cej o lepie­niu kulek pod lin­kiem tytułowym.

    ∗  Budo­wa zio­ło­wej spi­ra­lijeśli taka wola gospo­da­rzy i gru­py zbu­du­je­my spi­ra­lę zio­ło­wą, man­da­lę albo inną sym­bo­licz­ną grząd­kę :) budo­wa spi­ra­li i jej roz­wój na stro­nie ogro­du KOS pod lin­kiem tytułowym

    ∗  Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosieczy­li kle­pa­nia, nabi­ja­nia, ostrze­nia i obcho­dze­nia się z narzę­dziem :) wię­cej pod lin­kiem tytułowym.

    ∗  Makro­bio­tycz­ne jed­no­da­niów­kimoże­my przy­go­to­wać wspól­ny posi­łek zgod­nie z zasa­da­mi makro­bio­ty­ki z roz­mo­wą o die­cie i zasa­dach zdro­we­go odżyw­nia­nia :-) wię­cej pod lin­kiem tytułowym

    ∗  Pro­ste kom­po­sto­wa­nieprzy oka­zji przy­rzą­dza­nia posił­ków.. jeśli na gospo­dar­stwie jest kom­po­stow­nik.. jeśli nie ma, moż­na kom­po­stow­nik zro­bić, a całe dzia­ła­nie poprze­dzić wykła­dem zasad kompostowania

    ∗  Per­ma­gim­na­sty­ka powi­ta­nie Słoń­ca :) – w ramach pogłę­bia­nia kon­tak­tu z Przy­ro­dą pro­po­nu­je­my pra­cę z wła­snym cia­łem, w kon­tek­ście tro­ski o zdro­wie oraz BHPra­cy na gospo­dar­stwie :-) zaję­cia obej­mą naukę pro­stych ćwi­czeń zaczerp­nię­tych z sys­te­mów jogi i relak­su­ją­ce­go odde­chu meto­dą Chan 3−1−5.

Leave a Reply