Wojciech Górny

Gospodarstwo w Purdzie Modelowo permakulturowe w fazie projektowania

Miej­sce o ogrom­nym poten­cja­le, nie­gdyś pięk­ne gospo­dar­stwo. Trzy­na­ście hek­ta­rów poło­żo­ne w leśnej zato­ce, kilo­me­tr od gmin­nej wsi Pur­da, na pogra­ni­czu War­mii i Mazur, pół­to­ra kilo­me­tra od jezio­ra Ser­went.
 Teren gospo­dar­stwa posia­da wszyst­kie ele­men­ty mini eko­sys­te­mu: bez­po­śred­nie oto­cze­nie lasów, duży staw o powierzch­ni 3,7 ha, z cze­go 1,8 ha w gra­ni­ca­ch gospo­dar­stwa, mały staw przy sie­dli­sku od zachod­niej stro­ny, na pół­noc od sie­dli­ska obro­śnię­ta drze­wa­mi niec­ka tere­no­wa praw­do­po­dob­nie daw­ne wyro­bi­sko gli­ny, 1,8 ha zadrze­wień sadzo­ny­ch i dzi­ki­ch (w tym sta­re sie­dli­sko), pozo­sta­ła czę­ść – 9 ha to zie­mia upraw­na, głów­nie łąki. Ponad poło­wa zie­mi upraw­nej to połu­dnio­wo-wschod­ni stok w stro­nę duże­go sta­wu. Teren bar­dzo pofa­lo­wa­ny. W sąsiedz­twie dwa tra­dy­cyj­ne gospo­dar­stwa rol­ne: od zacho­du i połu­dnia (za roz­le­wi­skiem).
 Sie­dli­sko zło­żo­ne z trzech budyn­ków (miesz­kal­ne­go, inwen­tar­skie­go, sto­do­ły i piw­ni­cy ziem­nej), oto­czo­ne sta­ro­drze­wem. W pobli­żu gór­ne­go sta­wu wyjąt­ko­wo pięk­ny świerk o obwo­dzie pnia bli­sko 3m :) wię­cej infor­ma­cji pod lin­kiem.

[na zdję­ciu sto­do­ła przed remon­tem :)]

Na gospo­dar­stwie w Pur­dzie w dnia­ch 7–10 września’17 odby­ły się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Czy­taj dalej

Ostoja — permakulturowe miejsce pokazowe Wojciech Górny

W ser­cu Pusz­czy Boli­mow­skiej powsta­je Osto­ja – per­ma­kul­tu­ro­we miej­sce poka­zo­we, gdzie od 2013 roku wpro­wa­dzam zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Osto­ja leży na skra­ju pra­do­li­ny rze­ki Raw­ki, na suchy­ch piasz­czy­sty­ch gle­ba­ch oto­czo­ny­ch lasem sosno­wym, gdzie warun­ki upra­wy roślin i gospo­da­ro­wa­nia są bar­dzo trud­ne. Jest to więc nie­ła­twy, nie­mniej dosko­na­ły poli­gon doświad­czal­ny dla roz­wią­zań per­ma­kul­tu­ro­wy­ch.
Pomi­mo, że miej­sce jest w fazie two­rze­nia, już teraz moż­na w Ostoi zoba­czyć wie­le cie­ka­wy­ch roz­wią­zań z zakre­su per­ma­kul­tu­ry i eko­lo­gii, mię­dzy inny­mi:
— grząd­ki per­ma­kul­tu­ro­we róż­ne­go typu
— świe­żo zało­żo­ny mini ogród leśny
— spi­ra­lę zio­ło­wą
— małą hugel­kul­tu­rę
— róż­ne for­my kom­po­sto­wa­nia, nawo­że­nia, ściół­ko­wa­nia
— poli­kul­tu­ry
— upra­wy w kost­ka­ch sło­my, wor­ka­ch i doni­ca­ch pod­sią­ko­wy­ch z mate­ria­łów z recyc­lin­gu
— pro­ste urzą­dze­nia do ogrze­wa­nia i goto­wa­nia przy uży­ciu ener­gii sło­necz­nej, z mate­ria­łów z recyc­lin­gu
— piec na drew­no z pale­ni­skiem Kuznie­co­wa i ławą grzew­czą
— zbior­ni­ki wody desz­czo­wej
— dom­ki dla owa­dów i wie­le inny­ch drob­ny­ch uspraw­nień przy­ja­zny­ch dla ludzi i śro­do­wi­ska

ostoja-ziola

W Ostoi cza­sa­mi orga­ni­zo­wa­ne są warsz­ta­ty per­ma­kul­tu­ro­we, na przy­kład takie.
Aktu­al­ne wyda­rze­nia w Ostoi przed­sta­wiam na blo­gu.
Pro­wa­dzę rów­nież forum dys­ku­syj­ne Per­mi­sie oraz stro­ny Per­mi­sie i Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa na Face­bo­oku.

otoja-pomidory