Kurs Permakultury’18 — webinary

100,00 

Kate­go­ria:

Opis

KURS PERMAKULTURY, pro­jek­to­wa­nia i życia w zgo­dzie z Natu­rą, to nagra­nia serii webi­na­rów jakie odby­wa­ły się na przed­wio­śniu roku 18’go. Pod­sta­wą inter­ne­to­wy­ch spo­tkań były doświad­cze­nia pra­cy w tere­nie: Warsz­ta­tów Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go i Natu­ral­ne­go w sezo­nie 17. Na webi­na­ra­ch poka­za­ne zosta­ły i omó­wio­ne pro­jek­ty miej­sc i gospo­dar­stw, zapro­sze­ni zosta­li gospo­da­rze, przed­sta­wio­ne lokal­ne ini­cja­ty­wy.. W uatrak­cyj­nie­niu tema­ty­ki webi­na­ro­wej pomo­gły wnio­ski z dzia­łań na rze­cz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej i alter­na­tyw­ny­ch spo­łecz­no­ści w Pol­sce (w tym odwie­dzin Osa­dy Gaj, Osa­dy Twór­ców Coha­bi­tat, Jabłon­ki. Byli­śmy rów­nież na Festi­wa­lu Per­ma­kul­tu­ry w Pod­lo­dów­ku, Festi­wa­lu Natu­ral­ne­go Budo­wa­nia OSBN-u, a tak­że na wyjeź­dzie z gru­pą wyszeh­radz­ką do per­ma-miej­sc w Cze­cha­ch, Sło­wa­cji i Węgrze­ch :) Na koniec sezo­nu był też Obóz dla Pusz­czy.

Webi­na­ro­wy Kurs Per­ma­kul­tu­ry to cie­ka­wa i żywa seria inte­gru­ją­ca śro­do­wi­sko per­ma, wspie­ra­ją­ca roz­wój grup lokal­ny­ch oraz budo­wa­ną przez nas Pol­ską Mapę Per­ma­kul­tu­ry.

Wszyst­ko o kur­sie na stro­nie: /kurs-permakultury18/

PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry, ogrod­nik filo­zof, ani­ma­tor Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska, Mapy Per­ma­kul­tu­ry oraz Jur­tow­nii, wie­cej..

PROGRAM WEBINARÓW:

Webi­nar #1 Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma — na począ­tek będzie o pro­jek­to­wa­niu per­ma­kul­tu­ro­wym i robie­niu eko­sys­te­mo­wy­ch porząd­ków w życiu i oto­cze­niu :) Przy oka­zji omó­wi­my serię warsz­ta­tów sta­no­wią­cy­ch pod­sta­wę webi­na­rów, zwró­ci­my uwa­gę na cie­ka­we, two­rzą­ce się wła­śnie miej­sca i zasta­no­wi­my wspól­nie, któ­re z nich omó­wić szcze­gó­ło­wo na kolej­ny­ch spo­tka­nia­ch — jak widać ich leit­mo­ti­vem będą 4 żywio­ły :)

Webi­nar #2 Ener­gia (Ogień) — o obie­gu ener­gii w przy­ro­dzie i eko­sys­te­mie, o rośli­na­ch i foto­syn­te­zie, o samo­wy­star­czal­no­ści — na przy­kła­dzie per­ma­kul­tu­ro­we­go gospo­dar­stwa poka­zo­we­go w Gömör­szőlős na Węgrze­ch (wię­cej na stro­nie kur­su i wyda­rze­niu Fb).

Webi­nar #3 Woda — o zna­cze­niu wody dla Życia i gospo­dar­stwa, o sys­te­ma­ch reten­cji — na przy­kła­dzie pro­jek­tu Sie­dli­ska z Natu­rą w Pur­dzie (wię­cej na stro­nie kur­su i wyda­rze­niu Fb).

Webi­nar #4 Zie­mia — o Zie­mi, gle­bie, grząd­ka­ch i upra­wie.. teo­rii Gai — na przy­kła­dzie pro­jek­tu Uro­dzaj­ni (wię­cej na stro­nie kur­su i wyda­rze­niu Fb).

Webi­nar #5 Powie­trze — jak prze­ja­wia się czwar­ty żywioł w per­ma­kul­tu­rze? jako wia­tr może być alter­na­tyw­nym źró­dłem ene­grii.. w tym odcin­ku będzie też o kom­po­ście — a jak kom­po­st wią­że się z powie­trzem dowie­cie się na webi­na­rze :) powie­trze to nie­ste­ty rów­nież smog… a stra­te­gie anty­smo­go­we to rów­nież fito­re­me­dia­cja i przede wszyst­kim spo­łecz­na współ­pra­ca.. — temat omó­wi­my na przy­kła­dzie pro­jek­tu Eko­po­let­ka.. Będzie b. cie­ka­wie :) Zapra­sza­my!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *