Ben Lazar

KOS na Krzemionkach permakulturowy Ogród społecznościowy

Ogród spo­łecz­no­ścio­wy KOS na Krze­mion­ka­ch zało­żo­ny w zeszłym roku (2015) w na tere­nie opusz­czo­ne­go ogro­du w otu­li­nie zabyt­ko­we­go Par­ku Bed­nar­skie­go na Pod­gó­rzu, opusz­czo­nym ogro­dzie któ­re­go histo­ria się­ga pana Szczy­gła, kon­ser­wa­to­ra w przed­szko­lu Zakła­dów Tram­wa­jo­wy­ch na Krze­mion­ka­ch. Nasz ogród pro­wa­dzi­my meto­dą per­ma­kul­tu­ry, eko­lo­gicz­ne­go miej­skie­go rol­nic­twa, kła­dąc naci­sk na budo­wę eko­sys­te­mu uwzględ­nia­ją­ce­go spo­łecz­no­ść. W ogro­dzie mamy wspól­ny kom­po­stow­nik, grząd­ki, sadek, spi­ra­lę ziół, ule i zbior­nik na wodę desz­czów­kę, a w nimi ryb­ki na koma­ry i na ucie­chę nie tyl­ko dzie­ci :) Jak za cza­sów ogrod­ni­ka Szczy­gła współ­pra­cu­je­my z przed­szko­lem po sąsiedz­ku — w zamian za wodę dawa­li­śmy dzie­ciom lek­cje przy­ro­dy, mię­dzy inny­mi posa­dzi­li­śmy fasol­ki.. W ogro­dzie odby­wa­ją się warsz­ta­ty, lek­cje (np. kosze­nia kosą) a tak­że czy­ny spo­łecz­ne (w ten spo­sób powsta­ła ziel­na spi­ra­la i kom­po­stow­nik. Okrą­gła grząd­ka man­da­la powsta­ła we współ­pra­cy z uni­wer­sy­te­tem peda­go­gicz­nym, razem malo­wa­li­śmy mchem, sadzi­li­śmy i sia­li­śmy kwia­ty. W edu­ka­cję wpro­wa­dza­my ele­men­ty hor­ti­te­ra­pi roz­cią­gnię­tej na cały oko­licz­ny wymiar spo­łecz­no-miej­ski :) Nasze dzia­ła­nia kon­cen­tru­je­my na edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej poprzez uka­zy­wa­nie prak­tycz­ny­ch reali­za­cji i otwie­ra­nie moż­li­wo­ści czyn­ne­go w nich udzia­łu ku popra­wie śro­do­wi­ska na naszej pla­ne­cie i domo­stwie.
W tego­rocz­ny­ch pla­na­ch ogro­du jest zaan­ga­żo­wa­nie w two­rze­nie zde­cen­tra­li­zo­wa­ne­go, spo­łecz­no­ścio­we­go ban­ku eko­lo­gicz­ny­ch nasion, któ­re­go ogród KOS mógł­by być kra­kow­skim punk­tem w rama­ch Ruchu na rze­cz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej.

permakulturowy ogród społecznościowy KOS 2

nasza stro­na KOS na Krze­mio­ka­ch

Jurtownia :-) kampus projekt siedziby szkoły Permakultura.Edu.PL, gospodarstwo wspólnotowe, ośrodek edukacyjny; Podlesie, wieś Kiczyce, gmina Skoczów, Śląsk Cieszyński

Sześć hek­ta­rów, ogro­dzo­ne, obec­nie zie­mia pod szkół­ka­mi i matecz­ni­ka­mi drze­wek owo­co­wy­ch. Na tere­nie żad­ny­ch zabu­do­wań, poza wago­no­wym dom­kiem obi­tym deska­mi, na biu­ro-maga­zyn szko­ły :) jest wodo­ciąg w stud­ni i prąd za pło­tem.
 Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka domo­stw i gospo­dar­stw, wygod­ny dojazd, wąska, gład­ka asfal­tów­ka, 7 kilo­me­trów do Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek :), dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. Ponad­to w pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły.
 Od pół­no­cy duży las cią­gną­cy się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki, za lasem naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim stawy 1)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go! Poza tym w pobli­żu rze­ka Wisła z pięk­nym dzi­kim zako­lem a za rze­ką stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­ba­ch (sta­ra nie­prze­rwa­na za komu­ny tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­ski­ch). No i Cze­chy — do gra­ni­cy 15 km :)

↓ pinez­ka zna­czy ogród pod Jur­tow­nię, na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniej­sz mapę — zoba­czy­sz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..) na mapie dostęp­na opcja Stre­et View

Ogród i zie­mię, któ­ra jest obec­nie pod kon­wen­cjo­nal­ną pro­duk­cją szkół­kar­ską, pra­gnie­my oddać Natu­rze. Jeśli zasto­su­je­my zasa­dy per­ma­kul­tu­ry, może­my to zro­bić razem z ludź­mi żyją­cy­mi w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem :) Marzy nam się wspól­no­to­we gospo­dar­stwo w cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­ne­go ośrod­ka roz­wo­ju ducho­we­go, z teo­rią Gai u pod­staw świa­to­po­glą­do­wy­ch, warsz­ta­to­wa szko­ła głę­bo­kiej eko­lo­gii i per­ma­kul­tu­ry.

W tym roku zaczy­na­my reali­za­cję od wyłą­cze­nia spod kon­wen­cjo­nal­nej upra­wy pierw­sze­go hek­ta­ra i jego rekul­ty­wa­cji wypa­sem (będzie­my hodo­wać świę­te kro­wy :) od remon­tu wago­nu pod lokum gospodyni/gospodarza, z kuch­nią, poko­jem i toa­le­tą kom­po­sto­wą. Jeśli wio­sną uda­ło­by się posta­wić polo­we prysz­ni­ce i sani­ta­ria­ty dla ple­ne­ro­wy­ch gości, moż­na by urzą­dzić latem warsz­ta­ty budo­wy pierw­szej jur­ty! :)

w gale­rii poni­żej pro­po­no­wa­ne Eko Jur­ty

Warun­kiem zamiesz­ka­nia w Jur­tow­ni nie­ch będzie prze­strze­ga­nie zasad per­ma­kul­tu­ry — tro­ska o Zie­mię, tro­ska o ludzi i spra­wie­dli­wy podział… Wege­ta­ria­ni­zm oraz wno­sze­nie do wspól­no­ty cze­goś twór­cze­go: znaw­stwa, sztu­ki lub rze­mio­sła :)” Ben

Ośro­dek będzie począt­ko­wo sezo­no­wy, z domem wspól­no­to­wym (z natu­ral­ny­ch mate­ria­łów) gdzie będzie duża kuch­nia, sau­na, sala warsz­ta­to­wa, oraz miesz­ka­nie gospo­da­rza.
 Poza stre­fą wspól­no­to­wą prze­wi­dzia­ne są prze­strze­nie pry­wat­ne, wstęp­nie pod namio­ty.. jako, że na tere­nie są obec­nie szkół­ki, chce­my pozo­sta­wić czę­ść drze­wek na miej­scu, two­rząc polan­ki w sadzie o ład­nej geo­me­trii nasa­dzeń. Na polan­ka­ch moż­na by sta­wiać lek­ką zabu­do­wę, każ­da będzie mieć wła­sną toa­le­tę kom­po­sto­wą, grząd­kę.. namiot, jur­tę, albo karawan 2)↓, na polan­ki nie będzie dopro­wa­dza­na woda ani prąd, chy­ba, że z pane­lu — nie będzie­my kale­czyć zie­mi żad­ny­mi prze­wo­da­mi i kana­li­za­cja­mi..

Doce­lo­wo chce­my, by na tere­nie powstał ośro­dek edu­ka­cyj­ny poza­re­li­gij­ne­go, świec­kie­go roz­wo­ju ducho­we­go, eko­te­ra­pii oraz per­ma­kul­tu­ry w zgo­dzie z Natu­rą.

link na pre­zen­ta­cję pro­jek­tu Jur­tow­ni w pre­zi: https://prezi.com/ lub bez­po­śred­nio tutaj ↓

Pla­no­wa­ne źró­dła docho­du gospo­dar­stwa: przede wszyst­kim z dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (z orga­ni­zo­wa­ny­ch warsz­ta­tów), a tak­że z upra­wy zie­mi (jest jej wystar­cza­ją­co dużo pod grząd­ki zdro­wy­ch warzyw lub owo­ców :) albo z innej dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czo-arty­stycz­nej, bo z hodow­li zwie­rząt raczej nie, chy­ba że pod ani­ma­lo­te­ra­pię, bo pita­go­rej­ski wege­ta­ria­ni­zm wyklu­cza zabi­ja­nie.

   [ + ]

1. gospodarstwo i zakład doświad­czal­ny Goły­sz, miej­sce zna­ne od XVI w.
2. żadnych trwa­ły­ch “beto­no­wy­ch” fun­da­men­tów, aby nie kale­czyć zie­mi — waru­nek jakiej­kol­wiek zabu­do­wy — stąd poja­wił się pomy­sł jur­ty, lubi­my okrą­głe budow­le, kopuł­ki na przy­kład, ale może być rów­nież prze­no­śny Bio­Do­mek na fun­da­men­ta­ch wkrę­to­wy­ch, wóz albo przy­cze­pa kam­per..

Ben Lazar nauczyciel permakultury, projektant

Jestem z uro­dze­nia ogrod­ni­kiem :) Wycho­wa­łem się w sadzie; kocham jabło­nie :-)
 Uczy­łem się w tech­ni­kum upra­wy roślin. Bra­łem wte­dy udział w ogól­no­pol­skiej olim­pia­dzie eko­lo­gii, któ­rą zaczą­łem inte­re­so­wać się już w szko­le pod­sta­wo­wej, na wsi, na tra­dy­cyj­nym gospo­dar­stwie, zanim zaczę­ła domi­no­wać je mono­kul­tu­ra i zanim wyje­cha­łem do mia­sta.
 Stu­dio­wa­łem filo­zo­fię w Kra­ko­wie. Robi­łem dok­to­rat z gno­zy. Pra­co­wa­łem jako dzien­ni­ka­rz i redak­tor mię­dzy inny­mi w Prze­kro­ju. Potem wyje­cha­łem do Ita­lii. Spę­dzi­łem tam sie­dem lat.
 Per­ma­kul­tu­rę zaczą­łem prak­ty­ko­wać w sze­ro­kim rozu­mie­niu prze­su­wa­jąc śro­dek cięż­ko­ści ist­nie­nia w stro­nę tao­istycz­nej pro­sto­ty życia i zasad etycz­ny­ch mistrza Epi­ku­ra.
 Pra­co­wa­łem w ogro­da­ch w Nervi, przy grząd­ka­ch syner­gicz­ny­ch w genu­eń­ski­ch ogro­da­ch spo­łecz­ny­ch (nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy Emi­lii Haze­lip). Pra­co­wa­łem też jako mura­rz przy odzy­sku sta­ry­ch kamien­ny­ch wło­ski­ch domów (natu­ral­ne budow­nic­two w Ligu­rii, Kala­brii i na Sar­dy­nii), rów­no­cze­śnie stu­dio­wa­łem jogę, makro­bio­ty­kę i świę­te tek­sty wszyst­ki­ch kul­tur. Byłem w Com­po­ste­li :-)
 W zeszłym roku prak­ty­ko­wa­łem w kopen­ha­skiej alter­na­tyw­nej Chri­stia­nii, a ostat­nio w Indo­ne­zji, gdzie mia­łem pół rocz­ny sen na Jawie… Zro­bi­łem tam PDC w Bumi Lan­git Insti­tu­te koło Yogy­akar­ta — cie­ka­wa per­ma­kul­tu­ra w tro­pi­ka­ch eh! tym bar­dziej w sufi eko­wio­sce.
 Teraz jestem w Rze­czy­po­spo­li­tej :-) Pro­jek­tu­ję ogro­dy i par­ki (ostat­nio Zakrzó­wek). Daję wykła­dy per­ma­kul­tu­ry: histo­rii idei, zasad etycz­ny­ch oraz eko­sys­te­mo­we­go pro­jek­to­wa­nia — w War­sza­wie, Wro­cła­wiu i Kra­ko­wie — podró­żu­ję po kra­ju nie­ja­ko “apo­stoł” zdro­we­go świa­to­po­glą­du :-) W prak­ty­ce reali­zu­ję ogród spo­łecz­ny KOS na Krze­mion­ka­ch, któ­ry sta­je się wzor­co­wym pro­jek­tem per­ma­kul­tu­ro­wym dla mia­sta.

ben_kosa

Pro­jek­ty (nagro­dy i wyróż­nie­nia): Czy­taj dalej