Ben Lazar

Urodzajnia Kolonia Średniówka niedaleko Biłgoraja

Uro­dzaj­nia w Śred­niów­ce-Kolo­nii zaj­mu­je ponad 5ha, na któ­ry­ch stoi Dom, Sto­do­ła i Obo­ra, są ogród­ki, i gdzie rośnie sad, mali­ny… więk­szo­ść tere­nu sta­no­wią wciąż dzi­kie łąki. Dom jest na wzgó­rzu, dzię­ki cze­mu dokład­nie widać całą oko­li­cę i skąd roz­po­ście­ra się cudow­ny widok… Ota­cza­ją nas w dużej mie­rze lasy buko­we, łąki, upra­wy malin, porze­czek, aro­nii… Samo dobro :) W oko­li­cy nie ma nudy. Moż­na wybrać się na dłu­gi spa­cer przez wąwo­zy, po dro­dze ską­pać się w rzecz­ce, a potem ogrzać przy ogni­sku… Oddy­chać :)
 W poprzed­nim roku uda­ło nam się zazie­le­nić dużą czę­ść dzia­łek na upra­wę per­ma­kul­tu­ro­wą… zie­mia zakry­ta liść­mi, tek­tu­rą, sia­nem i zręb­ka­mi cier­pli­wie cze­ka na zbli­ża­ją­cy się sezon. Żyje­my tu w zgo­dzie z natu­rą. Sta­ra­my się, aby każ­dy nasz krok przy­bli­żał to pięk­ne miej­sce w stro­nę zdro­wia, czy­sto­ści i har­mo­nii. W ser­ca­ch i gło­wa­ch rodzą się pięk­ne pla­ny roz­bu­do­wy pod auto­no­micz­ną far­mę. Krok za kro­kiem two­rzy­my w tym miej­scu fun­da­men­ty roz­kwi­tu.

W URODZAJNI na Śred­niów­ce 8–11 czerwca’17 (czwar­tek-nie­dzie­la) odby­ły się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go Warsz­ta­ty się uda­ły, pogo­da była sło­necz­na i gorą­co co widać na zdję­cia­ch, zie­mia pro­si­ła o desz­cz.. Nary­so­wa­li­śmy ład­ny pro­jekt, uda­ło się poma­rzyć razem przy ogni­sku o eko­wio­sko­wej wspól­no­cie, ule­pić kul­ki, poko­sić kosą, zmie­rzy­li­śmy pro­fil pod reten­cyj­ny wał kon­tu­ro­wy i wie­le inny­ch miej­sco­wy­ch cie­ka­wo­stek, np, Mar­cin z Kal­pa­pāda pro­wa­dził budo­wę pie­ca rakie­to­we­go, a dziew­czy­ny dzie­li­ły się doświad­cze­nia­mi zie­lar­ski­mi i kuli­nar­ny­mi :) było dobre jedze­nie — mię­dzy inny­mi lokal­ne chwa­sty, a przy ogni­sku sza­mań­ska medy­cy­na spi­ri­tu­al­na — dzię­ki Lasu za natu­ral­ny spray na koma­ry :) …a ponad wszyst­ko doświad­czy­li­śmy mak­sy­mal­nej let­niej Peł­ni :) Czy­taj dalej

Zasady projektowania permakulturowego kurs permakultury część 4

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA

GRUPY FB
 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław — gru­pa Fb
 • Praktyka permakultury na świecie i w Polsce kurs permakultury część 3

  link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


  BIBLIOGRAFIA

  GRUPY FB
 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław — gru­pa Fb
 • Mity naszego czasu Umberto Galimberti

  Ta cen­na książ­ka zna­ne­go wło­skie­go filo­zo­fa oma­wia­ją­ca kry­tycz­nie współ­cze­sne mity, w sen­sie dzia­ła­ją­cy­ch czę­sto pod­pro­go­wo uwa­run­ko­wań naszej kul­tu­ry, mimo chę­ci nie zosta­ła wyda­na w wer­sji papie­ro­wej. Poni­żej dwa roz­dzia­ły pro­po­no­wa­ne w rama­ch posze­rze­nia kon­tek­sto­we­go kur­su per­ma­kul­tu­ry, czy­taj odno­ście meto­dy :) Wszyst­kie dostęp­ne w net­cie roz­dzia­ły na stro­nie: mar­twy peron w ruchu (bar­dzo cie­ka­wy rów­nież mit wła­dzy, psy­cho­te­ra­pii i sza­leń­stwa :) Wszyst­kie opu­bli­ko­wa­ne mity war­te prze­czy­ta­nia).

  10. Mit tech­ni­ki
   1. Tech­ni­ka jako waru­nek ludz­kie­go ist­nie­nia
   2. Świat grec­ki i wyż­szo­ść natu­ry nad tech­ni­ką
   3. Wiek współ­cze­sny i wyż­szo­ść nauki nad tech­ni­ką
   4. Odwró­ce­nie roli środ­ków i celów
   5. Zmierz­ch poli­ty­ki w cza­sa­ch tech­ni­ki
   6. Bez­sil­no­ść ety­ki w cza­sa­ch tech­ni­ki
   7. Prze­mia­na antro­po­lo­gicz­na w cza­sa­ch tech­ni­ki
   8. Zmia­na nasze­go spo­so­bu myśle­nia i odczu­wa­nia

  11. Mit nowy­ch tech­no­lo­gii
   1. Zbio­ro­wy mono­log i efekt ujed­no­li­ce­nia
   2. Odwró­ce­nie ról w rela­cji czło­wiek-świat
   3. Efekt sche­ma­ty­za­cji
   4. Antro­po­lo­gicz­na meta­mor­fo­za dzię­ki nowym środ­kom prze­ka­zu
   5. Nega­tyw­ne skut­ki infor­ma­ty­ki w szko­ła­ch
   6. Inter­ne­to­we psy­cho­pa­to­lo­gie
   7. Psy­cho­pa­to­lo­gie komór­ko­we
   8. Czu­wa­nie nad przy­szło­ścią

  Filozofia i historia idei permakultury kurs permakultury część 2

  link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


  BIBLIOGRAFIA
 • Masa­no­bu Fuku­oka Sawing Seeds in the Desert
 • Rudolf Ste­iner Moral­na per­cep­cja
 • Rudolf Ste­iner What Is Bio­dy­na­mics?: A Way to Heal and Revi­ta­li­ze the Ear­th
 • Maria Thun Pie­lę­gna­cja ogro­du
 • Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy w Grzy­bo­wie
 • XIV Semi­na­rium Dobre Żni­wa
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Ekologiczno–Kulturalne ZIARNO — histo­ria rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w Pol­sce
 • Mie­czy­sław Babal­ski — Gospo­dar­stwo Bio­Ba­bal­scy
 • Ana­sta­zja Wła­di­mir Megre
 • Umber­to Galim­ber­ti Mity nasze­go cza­su, Świat grec­ki i wyż­szo­ść natu­ry nad tech­ni­ką, Zmierz­ch poli­ty­ki w dobie tech­ni­ki, Bez­sil­no­ść ety­ki w cza­sa­ch tech­ni­ki, Prze­mia­na antro­po­lo­gicz­na w cza­sa­ch tech­ni­ki
 • Epi­kur List do Meno­ikeu­sa
 • Pla­ton Zrów­no­wa­żo­na osa­da
 • Melis­sa Lane Eco-Repu­blic: What the Ancients Can Teach Us abo­ut Ethics, Vir­tue, and Susta­ina­ble Living
 • Hen­ry David Tho­re­au Wal­den
 • Jan Jakub Rous­se­au Wyzna­nia, Emil, czy­li o wycho­wa­niu
 • Hildegard’s Healing Plants
 • Marek Aure­liu­sz Medy­ta­cje
 • Zhu­ang­zi Drze­wo do nicze­go
 • Jared Dia­mond Strzel­by, zaraz­ki, maszy­ny, Upa­dek, The World Until Yester­day: What Can We Learn from Tra­di­tio­nal Socie­ties?
 • The Myth of Chief Seatl­le
 • Edward O. Wil­son Bio­phi­lia Hypo­the­sis
 • Lynn Mar­gu­lis Sym­bio­tycz­na pla­ne­ta
 • Ste­phan Har­ding Ani­ma­te Ear­th
 • Ear­th From Spa­ce — film full HD Nova
 • Ter­ra Pre­ta — film
 • Natu­ral Far­ming with Masa­no­bu Fuku­oka –film
 • Warsz­ta­ty lepie­nia z gli­ny i nasion
 • 2017 Per­ma­cul­tu­re Calen­dar with moon plan­ting guide

 • GRUPY FB
 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław — gru­pa Fb
 • Kurs permakultury 2017 Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź

  Sie­dem wykła­dów z pre­zen­ta­cją i dys­ku­sją na tema­ty pokrew­ne jak przed rokiem :) czy­li wszyst­ko o per­ma (per­ma­nent­nej) kul­tu­rze w sze­ro­kim filo­zo­ficz­no- antro­po- etno- eko­sys­te­mo­wym uję­ciu :)

  Per­ma­kul­tu­ra jako holi­stycz­na nauka o eko­sys­te­mie, jej wymiar glo­bal­ny i lokal­ny, tech­nicz­ny (jak uspraw­nić i wyko­nać) oraz spo­łecz­ny i kul­tu­ro­wy… Rol­nic­two, meto­dy upra­wy i spo­so­by dys­try­bu­cji żyw­no­ści, ich wpływ na śro­do­wi­sko. Agro­eko­lo­gia zako­rze­nio­na w nauko­wej teo­rii Gai — Zie­mia jako orga­ni­zm, bios­fe­ra i życie dążą­ce do home­osta­zy, w tym czło­wiek i glo­bal­ne ocie­ple­nie… Histo­ria idei per­ma­kul­tu­ry, aż po sta­ro­żyt­ną filo­zo­fię; antro­po­lo­gia, świa­do­mo­ść roślin, die­ta, wege­ta­ria­ni­zm… świę­ta geo­me­tria i nowe tech­no­lo­gie… psy­cho­lo­gia :) Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia (per­ma­cul­tu­re desi­gn), i naj­waż­niej­sze: ety­ka rzą­dzą­ca per­ma­kul­tu­rą.

  PROGRAM KURSU:
  link na pre­zen­ta­cję https://prezi.com/

  Wykła­dy na pod­sta­wie zajęć z ubie­głe­go roku roz­sze­rzo­ne o nową wie­dzę oraz prak­ty­kę w tere­nie: per­ma­kul­tu­ro­wy pro­jekt Ogro­du Spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­ka­ch, reten­cji i fito­re­me­dia­cji w Par­ku Zabło­cie, i Urban Far­ming na Zakrzów­ku w Kra­ko­wie.

  Z per­ma­kul­tu­rą wią­że się (sta­no­wi jej inte­gral­ną czę­ść) temat suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­po­no­wa­ne holi­stycz­no-eko­sys­te­mo­we uję­cie per­ma­kul­tu­ry nie omi­nie tego waż­ne­go aspek­tu rów­nież dla pro­jek­to­wa­nia zrów­no­wa­żo­ny­ch sie­dzib i gospo­dar­stw, tak­że nasze­go miej­sca w Przy­ro­dzie, o czym będzie spo­ro na kur­sie, tak jak w naszym życiu: jedze­nie jest obec­ne codzien­nie :) Wię­cej o suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej na stro­nie:


  Ben LazarPROWADZĄCY: Ben Lazar
  nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry i pro­jek­tant, ani­ma­tor ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­ka­ch i Ruchu na rze­cz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska.

  MIEJSCA SPOTKAŃ:
  Czy­taj dalej

  KOS na Krzemionkach permakulturowy Ogród społecznościowy

  Ogród spo­łecz­no­ścio­wy KOS na Krze­mion­ka­ch zało­żo­ny w zeszłym roku (2015) w na tere­nie opusz­czo­ne­go ogro­du w otu­li­nie zabyt­ko­we­go Par­ku Bed­nar­skie­go na Pod­gó­rzu, opusz­czo­nym ogro­dzie któ­re­go histo­ria się­ga pana Szczy­gła, kon­ser­wa­to­ra w przed­szko­lu Zakła­dów Tram­wa­jo­wy­ch na Krze­mion­ka­ch. Nasz ogród pro­wa­dzi­my meto­dą per­ma­kul­tu­ry, eko­lo­gicz­ne­go miej­skie­go rol­nic­twa, kła­dąc naci­sk na budo­wę eko­sys­te­mu uwzględ­nia­ją­ce­go spo­łecz­no­ść. W ogro­dzie mamy wspól­ny kom­po­stow­nik, grząd­ki, sadek, spi­ra­lę ziół, ule i zbior­nik na wodę desz­czów­kę, a w nimi ryb­ki na koma­ry i na ucie­chę nie tyl­ko dzie­ci :) Jak za cza­sów ogrod­ni­ka Szczy­gła współ­pra­cu­je­my z przed­szko­lem po sąsiedz­ku — w zamian za wodę dawa­li­śmy dzie­ciom lek­cje przy­ro­dy, mię­dzy inny­mi posa­dzi­li­śmy fasol­ki.. W ogro­dzie odby­wa­ją się warsz­ta­ty, lek­cje (np. kosze­nia kosą) a tak­że czy­ny spo­łecz­ne (w ten spo­sób powsta­ła ziel­na spi­ra­la i kom­po­stow­nik. Okrą­gła grząd­ka man­da­la powsta­ła we współ­pra­cy z uni­wer­sy­te­tem peda­go­gicz­nym, razem malo­wa­li­śmy mchem, sadzi­li­śmy i sia­li­śmy kwia­ty. W edu­ka­cję wpro­wa­dza­my ele­men­ty hor­ti­te­ra­pi roz­cią­gnię­tej na cały oko­licz­ny wymiar spo­łecz­no-miej­ski :) Nasze dzia­ła­nia kon­cen­tru­je­my na edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej poprzez uka­zy­wa­nie prak­tycz­ny­ch reali­za­cji i otwie­ra­nie moż­li­wo­ści czyn­ne­go w nich udzia­łu ku popra­wie śro­do­wi­ska na naszej pla­ne­cie i domo­stwie.
  W tego­rocz­ny­ch pla­na­ch ogro­du jest zaan­ga­żo­wa­nie w two­rze­nie zde­cen­tra­li­zo­wa­ne­go, spo­łecz­no­ścio­we­go ban­ku eko­lo­gicz­ny­ch nasion, któ­re­go ogród KOS mógł­by być kra­kow­skim punk­tem w rama­ch Ruchu na rze­cz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej.

  permakulturowy ogród społecznościowy KOS 2

  nasza stro­na KOS na Krze­mio­ka­ch