biodynamika notka wstępna

Rol­nic­two bio­dy­na­micz­nerodzaj rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go opie­ra­ją­cy się na bio­dy­na­mi­ce – dzie­dzi­nie wie­dzy z pogra­ni­cza astro­no­mii, antro­po­zo­fii. Począt­ki rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go się­ga­ją począt­ków XX w., a za jego twór­cę uzna­je się Rudol­fa Steinera.
 W rol­nic­twie bio­dy­na­micz­nym zwra­ca się uwa­gę na oddzia­ły­wa­nie kosmo­su; sto­su­je się spe­cjal­ne pre­pa­ra­ty bio­dy­na­micz­ne oraz uwzględ­nia się w pło­do­zmia­nie kwe­stie sąsiedz­twa roślin… Bio­dy­na­mi­ka oraz rol­nic­two bio­dy­na­micz­ne są pre­kur­so­rem współ­cze­sne­go rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go i permakultury.
 Wię­cej wiki­pe­dia.

Poni­żej ↓ wszyst­kie posty ozna­czo­ne tagiem:

Crowd­fun­dingfor­ma finan­so­wa­nia pro­jek­tów przez spo­łecz­ność, któ­ra jest lub zosta­nie wokół tych pro­jek­tów zor­ga­ni­zo­wa­na. Przed­się­wzię­cie jest w takim przy­pad­ku finan­so­wa­ne poprzez dużą licz­bę drob­nych, jed­no­ra­zo­wych wpłat doko­ny­wa­nych przez oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­jek­tem. Upo­wszech­nie­nie się inter­ne­tu pozwa­la na łatwe infor­mo­wa­nie o pro­jek­tach i two­rze­nie wokół nich spo­łecz­no­ści, co przy­czy­ni­ło się do roz­wo­ju zja­wi­ska crowdfundingu…
 Wię­cej wiki­pe­dia.

Poni­żej ↓ posty ozna­czo­ne tagiem: 

Krakowski Ogród Społeczny Krzemionki perma projekt

per­ma­kul­tu­ro­we prio­ry­te­ty:

 • woda (prze­chwy­ty­wa­nie i zmniej­sze­nie strat)
 • upra­wa żywności
 • zago­spo­da­ro­wy­wa­nie odpa­dów (kom­post)

pro­po­zy­cje:

 • upra­wa żywności
 • 1. grząd­ka synergiczna

  Orto-sinergico-bancali-pacciamatura

  Syner­gia (efekt syner­gicz­ny, z gr. συνεργία „współ­pra­ca”) – współ­dzia­ła­nie róż­nych czyn­ni­ków, któ­re­go efekt jest więk­szy niż suma poszcze­gól­nych oddziel­nych dzia­łań. Ter­min ten jest poję­ciem ogól­nym, mają­cym zasto­so­wa­nie w wie­lu róż­nych dzie­dzi­nach, patrz rów­nież sym­bio­za (wiki)

  Syner­gi­stic Gar­den – Emi­lia Haze­lip (Masa­no­bu Fukuoka)

  Czy­taj dalej

  Uprawa synergiczna Agricoltura sinergica

  ↑ I Segre­ti del­l’A­gri­col­tu­ra Siner­gi­ca – Inte­rvi­sta ad Anto­nio De Falco

  W Ita­lii (rów­nież we Fran­cji i Hisz­pa­nii) naj­le­piej zna­ną ogro­do­wą odmia­ną per­ma­kul­tu­ry jest tzw. agri­col­tu­ra siner­gi­ca (rol­nic­two syner­gicz­ne) opra­co­wa­ne przez Emi­lię Haze­lip w opar­ciu o natu­ral­ną meto­dę bez­or­ko­wą (no-till) Masa­no­bu Fukuoka

  PRATICHIAMOAPPLICHIAMO I 4 PRINCIPI
  agri_sinerg

  Il Giar­di­no di Emi­lia Hazelip ↓

  ↓ grząd­ki synergiczne

  Poziomkowa polanka Kraków, Podgórze

  miej­sce cie­ka­we, nad rzecz­ką Wil­gą. jest poten­cjał. są ludzie, a to naj­waż­niej­sze :-) grząd­ki pod­wyż­szo­ne, ścian­ki z wikli­ny 1)↓ na dział­ce pro­blem z wodą (wczo­raj nosi­li­śmy do pod­le­wa­nia z rzecz­ki, w wia­der­kach przez wał przeciwpowodziowy).
   na pew­no trze­ba zało­żyć ryn­ny na daszek dom­ku i łapać desz­czów­kę do becz­ki, lep­szym źró­dłem wody była by jezd­nia – widać, że pobo­czem po desz­czu pły­nie stru­myk, gdy­by go prze­chwy­cić przez stu­dzien­kę z krat­ką, a potem zako­pa­ną rurą do (na przy­kład) sadzaw­ki albo zako­pa­nej cysterny…
   taką pra­cę, moż­na wyko­nać dla ulep­sze­nia Poziom­ko­wej Polanki. 

  Poziom­ko­wa Pola­na na facebook
  poziomkowa_pol

  Refe­ren­ces
  1 air root pru­ning system

  Ogród Benedykta projekt permakulturowy

  to jest pro­po­zy­cja na syner­gicz­ny ogród w Kra­ko­wie, loka­li­za­cja na Pod­gó­rzu przy for­cie św. Bene­dyk­ta. ogród był­by stwo­rzo­ny i pro­wa­dzo­ny w czy­nie spo­łecz­nym. funk­cja edu­ka­cyj­na, rów­nież pro­duk­cyj­na – warzy­wa i owo­ce ogólnodostępne…

  loka­li­za­cja atrak­cyj­na, w ład­nym miej­scu, to nie zaci­sze, ale jest zie­lo­no, duża łąka na wzgó­rzu, obok szla­ku na kopiec Kraka..

  dobry mikro­kli­mat na ogród: szes­na­sto­bocz­ny fort oto­czo­ny jest wałem ziem­nym, poro­śnię­tym drze­wa­mi, cegla­ny budy­nek w środ­ku dzia­ła jak aku­mu­la­tor cie­pła. gdy­by na połu­dnio­wej ścia­nie zro­bić grząd­ki, moż­na by zacząć upra­wiać je wio­sną wcze­śniej, a jesie­nią dłużej…

  pro­blem może być latem z wodą, bo fort się nagrze­wa i wysu­sza oto­cze­nie, ale dzię­ki drze­wom w koło nie jest tam bar­dzo sucho (dzi­siaj upał, była rosa)…

  na pew­no trze­ba by zbu­do­wać cyster­nę na wodę z dachu – jest duży i moż­na by gro­ma­dzić spo­ro desz­czów­ki do podlewania.

  trze­ba dowie­dzieć się, kto zarzą­dza tere­nem  1)↓

  obiekt jest chro­nio­ny jako zabyt­ko­wy, to wyjąt­ko­wy przy­kład archi­tek­tu­ry mili­tar­nej koń­ca XIX wie­ku. teraz wyglą­da na opusz­czo­ny, a gdy­by nim się zająć? i zro­bić wokół „ogród Benedykta” :-)

  teren jest ogro­dzo­ny, ale są dziu­ry w płocie.

  potrzeb­na akcja spo­łecz­na, zebra­nie gru­py uczest­ni­ków, jeśli ma się udać, sam nie dam rady.

  Refe­ren­ces
  1 w latach dzie­więć­dzie­sią­tych były pró­by zro­bie­nia tam miej­sca dla sztu­ki. byłem tam na impre­zie tech­no, potem krą­ży­ły słu­chy, że jakiś biz­nes chciał to prze­jąć, hotel zro­bić? na szczę­ście się nie udało…