Szkoła permakultury i głębokiej ekologii

Szko­ły jest objaz­do­wa. Nie posia­da sta­łej sie­dzi­by.. Pro­wa­dzi­my kur­sy i wykła­dy. Ostat­nio webi­na­ro­wy Kurs Per­ma­kul­tu­ry, zimą i na przed­wio­śniu, w sezo­nie let­nim sku­pia­my się głów­nie na warsz­ta­tach w tere­nie.

mandaleUP
Malowanie mandali mchem - zajęcia ze studentami "Sztuka i Media" Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ogród społeczny KOS, kwiecień '16

____________
Przejrzyj galerię ↓ o Spirali Ziołowej, zakręconej ogrodowej formie jaką realizujemy wspólnie podczas Warsztatów Projektowania Permakulturowego - pod każdym zdjęciem szczegółowy opis.

Szkol­na ofer­ta adre­so­wa­na wszyst­kich: od dzie­ci po doro­słych – warsz­ta­ty i wykła­dy per­ma­kul­tu­ry doty­czą przede wszyst­kim zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju któ­re­go sed­nem jest ety­ka umia­ru. Poza pro­jek­to­wa­niem (eko­lo­gicz­ny design) naucza­nie obej­mu­je rów­nież wykład filo­zo­fii prak­tycz­nej (na pod­sta­wie róż­nych kul­tur) opar­tej a zara­zem dają­cej głęb­sze uza­sad­nie­nie eko­sys­te­mo­wym roz­wią­za­niom dla mia­sta i wsi :)
Inte­re­su­je Cię holi­stycz­ne podej­ście do świa­ta w bio­róż­no­rod­nym ogro­dzie? Sprawdź naszą ofer­tę – patrz kafle-lin­ki na mar­gi­ne­sie lub poniżej :-)

Leave a Reply